O nas

Nasz pol­sko-nie­miec­ki zespół

Arek — sprze­daż i mar­ke­ting

W Pozna­niu przez pięć lat zaj­mo­wał się sprze­da­żą i pozy­ski­wa­niem klien­tów w bran­ży finan­so­wej. W Ber­li­nie rekru­to­wał pol­skich pra­cow­ni­ków do pra­cy w nie­miec­kich przed­się­bior­stwach a następ­nie pra­co­wał jako desi­gner w skle­pie inter­ne­to­wym. Aktu­al­nie już w swo­jej fir­mie łączy trzy zain­te­re­so­wa­nia: pro­jek­to­wa­nie gra­ficz­ne, sprze­daż i mar­ke­ting.

Daja — copyw­ri­ting

Pocho­dzi z Bran­den­bur­gii, stu­dio­wa­ła w Ber­li­nie. Jej pasją jest copyw­ri­ting. Two­rzy tek­sty na mate­ria­ły dru­ko­wa­ne, stro­ny www, opi­sy pro­duk­tów, do kam­pa­nii rekla­mo­wych w Google, postów w social media. Poza ogól­nym ukła­dem i wyglą­dem dobre tek­sty mają istot­ne zna­cze­nie w sku­tecz­nym prze­ka­zie mar­ke­tin­go­wym.

Kasia — fron­tend

Kodu­je wygląd ser­wi­sów inter­ne­to­wych lub two­rzy je przy uży­ciu zaawan­so­wa­ne­go page buil­de­ra. Jej kod jest czy­sty i dobrze prze­my­śla­ny. Świet­nie się odnaj­du­je zarów­no w stro­nach jak i skle­pach inter­ne­to­wych.

Paweł — bac­kend

Opra­co­wu­je i imple­men­tu­je nie­stan­dar­do­we, czę­sto skom­pli­ko­wa­ne funk­cjo­nal­no­ści dla stron i skle­pów inter­ne­to­wych. Jego wie­dza i doświad­cze­nie są bar­dzo pomoc­ne w dobo­rze odpo­wied­nich tech­no­lo­gii oraz metod pra­cy.