Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Serwisu www.molleo.de oraz profili Molleo w Mediach Społecznościowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery, użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Sygmum – administrator Serwisu świadczący usługę udostępnienia zasobów i informacji na rzecz osób, odwiedzających stronę internetową Serwisu lub profil w Mediach Społecznościowych: Sygmum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), przy Pl. Władysława Andersa 7, kod pocztowy: 61-894 Poznań, zarejestrowana z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923332, NIP: 7831843495, REGON: 520002893, tel. +49 1579 233 1005, e-mail: info@molleo.de,

2) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu,

3) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla internetowych platform (serwisów) społecznościowych, na których Sygmum prowadzi profile i za pośrednictwem których świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu. Dotyczy to serwisów takich jak Facebook (adres profilu: https://www.facebook.com/molleo.de, nazwa profilu: Molleo), Instagram (adres profilu: https://www.instagram.com/molleo.de/, nazwa profilu: molleo.de) oraz LinkedIn (adres profilu: https://www.linkedin.com/company/molleo, nazwa profilu: Molleo),

4) Molleo – znak towarowy oraz logo, należące i wykorzystywane przez Sygmum do oznaczania swoich usług na rynku,

5) Oferta – opis usług świadczonych przez Sygmum w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, służący ich promowaniu; wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki umieszczone w Serwisie lub Mediach Społecznościowych należy traktować nie jako ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy,

6) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sygmum,

7) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.molleo.de, za pośrednictwem której Sygmum świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu,

8) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sygmum na rzecz Gości, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie wskazanego podmiotu, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1,

2. Regulamin został wydany przez Sygmum, który na jego podstawie świadczy Usługi.

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, w tym w szczególności:

1) warunki, na jakich Sygmum udostępnia Serwis oraz Media Społecznościowe do korzystania (w tym zawarte w nich treści) oraz świadczy przy ich pomocy Usługi,

2) zasady korzystania z zasobów Serwisu oraz Mediów Społecznościowych.

4. Regulamin jest udostępniany w każdym czasie przez Sygmum nieodpłatnie wszystkim osobom odwiedzającym Serwis oraz Media Społecznościowe i korzystającym z Usług dostępnych za ich pośrednictwem. Regulamin jest udostępniany 
w Serwisie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych funkcjonalności Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz Usług świadczonych przez Sygmum, które wyraźnie zostały uregulowane odrębnymi regulaminami lub umowami (np. ogólne regulaminy serwisu Facebook, Instagram oraz LinkedIn regulujące zasady działania tych serwisów).

Scroll to Top