Regu­la­min ser­wi­su

Regu­la­min ser­wi­su

REGU­LA­MIN ŚWIAD­CZE­NIA USŁUG DRO­GĄ ELEK­TRO­NICZ­NĄ

Ser­wi­su www.molleo.de oraz pro­fi­li Mol­leo w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych

§ 1. Posta­no­wie­nia ogól­ne

1. Poniż­szym poję­ciom pisa­nym z wiel­kiej lite­ry, uży­tym w Regu­la­mi­nie nada­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie:

1) Syg­mum – admi­ni­stra­tor Ser­wi­su świad­czą­cy usłu­gę udo­stęp­nie­nia zaso­bów i infor­ma­cji na rzecz osób, odwie­dza­ją­cych stro­nę inter­ne­to­wą Ser­wi­su lub pro­fil w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych: Syg­mum sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pozna­niu (Pol­ska), przy Pl. Wła­dy­sła­wa Ander­sa 7, kod pocz­to­wy: 61–894 Poznań, zare­je­stro­wa­na z kapi­ta­łem zakła­do­wym w wyso­ko­ści 5000 zł w Sądzie Rejo­no­wym Poznań-Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000923332, NIP: 7831843495, REGON: 520002893, tel. +49 1520 4200 576, e‑mail: info@molleo.de,

2) Gość – oso­ba fizycz­na, któ­ra odwie­dza i prze­glą­da zawar­tość Ser­wi­su,

3) Media Spo­łecz­no­ścio­we – nazwa wspól­na dla inter­ne­to­wych plat­form (ser­wi­sów) spo­łecz­no­ścio­wych, na któ­rych Syg­mum pro­wa­dzi pro­fi­le i za pośred­nic­twem któ­rych świad­czy na rzecz Gości Usłu­gi wymie­nio­ne w § 3 Regu­la­mi­nu,

4) Mol­leo – znak towa­ro­wy oraz logo, nale­żą­ce i wyko­rzy­sty­wa­ne przez Syg­mum do ozna­cza­nia swo­ich usług na ryn­ku,

5) Ofer­ta – opis usług świad­czo­nych przez Syg­mum w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej, słu­żą­cy ich pro­mo­wa­niu; wszel­kie ogło­sze­nia, rekla­my, cen­ni­ki umiesz­czo­ne w Ser­wi­sie lub Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych nale­ży trak­to­wać nie jako ofer­tę w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go, a jako zapro­sze­nie do nego­cja­cji i zawar­cia umo­wy,

6) Regu­la­min – niniej­szy doku­ment wraz z załącz­ni­ka­mi okre­śla­ją­cy zasa­dy świad­cze­nia Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Syg­mum,

7) Ser­wis – plat­for­ma inter­ne­to­wa pro­wa­dzo­na pod adre­sem www.molleo.de, za pośred­nic­twem któ­rej Syg­mum świad­czy na rzecz Gości Usłu­gi wymie­nio­ne w § 3 Regu­la­mi­nu,

8) Usłu­ga – usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Syg­mum na rzecz Gości, pole­ga­ją­ca na prze­sy­ła­niu danych za pomo­cą publicz­nych sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych na indy­wi­du­al­ne żąda­nie wska­za­ne­go pod­mio­tu, bez jed­no­cze­snej obec­no­ści fizycz­nej stron w celu reali­za­cji zadań, o któ­rych mowa w § 3 ust. 1

2. Regu­la­min został wyda­ny przez Syg­mum, któ­ra na jego pod­sta­wie świad­czy Usłu­gi.

3. Regu­la­min okre­śla zasa­dy funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, w tym w szcze­gól­no­ści:

1) warun­ki, na jakich Syg­mum udo­stęp­nia Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we do korzy­sta­nia (w tym zawar­te w nich tre­ści) oraz świad­czy przy ich pomo­cy Usłu­gi,

2) zasa­dy korzy­sta­nia z zaso­bów Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych.

4. Regu­la­min jest udo­stęp­nia­ny w każ­dym cza­sie przez Syg­mum nie­od­płat­nie wszyst­kim oso­bom odwie­dza­ją­cym Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we i korzy­sta­ją­cym z Usług dostęp­nych za ich pośred­nic­twem. Regu­la­min jest udo­stęp­nia­ny w Ser­wi­sie w taki spo­sób, któ­ry umoż­li­wia pozy­ska­nie, odtwa­rza­nie i utrwa­la­nie tre­ści Regu­la­mi­nu za pośred­nic­twem sie­ci Inter­net.

5. Zasto­so­wa­nie Regu­la­mi­nu jest wyłą­czo­ne wobec tych funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su, Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz Usług świad­czo­nych przez Syg­mum, któ­re wyraź­nie zosta­ły ure­gu­lo­wa­ne odręb­ny­mi regu­la­mi­na­mi lub umo­wa­mi (np. ogól­ne regu­la­mi­ny ser­wi­su Face­bo­ok, Insta­gram oraz Lin­ke­dIn regu­lu­ją­ce zasa­dy dzia­ła­nia tych ser­wi­sów).

§ 2. Warun­ki korzy­sta­nia z Ser­wi­su i Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz świad­cze­nia Usług

1. Gość­mi Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych mogą być oso­by fizycz­ne, któ­re ukoń­czy­ły 16 lat oraz oso­by poni­żej 16 roku życia, z zastrze­że­niem, iż jeże­li korzy­sta­nie z Ser­wi­su wią­że się z wyra­że­niem zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych, takie prze­twa­rza­nie jest zgod­ne z pra­wem wyłącz­nie w przy­pad­kach, gdy zgo­dę wyra­zi­ła lub zaapro­bo­wa­ła oso­ba spra­wu­ją­ca wła­dzę rodzi­ciel­ską lub opie­kę nad dziec­kiem oraz wyłącz­nie w zakre­sie wyra­żo­nej zgo­dy. Syg­mum zastrze­ga, iż zgod­nie z art. 8 ust. 2 RODO, jako admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych, uwzględ­nia­jąc dostęp­ną tech­no­lo­gię, podej­mu­je roz­sąd­ne sta­ra­nia, by zwe­ry­fi­ko­wać, czy oso­ba spra­wu­ją­ca wła­dzę rodzi­ciel­ską lub opie­kę nad dziec­kiem wyra­zi­ła zgo­dę lub ją zaapro­bo­wa­ła. W przy­pad­ku Gości Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych wery­fi­ka­cja wie­ku Gościa, a tym samym wyra­że­nia ewen­tu­al­nej zgo­dy na korzy­sta­nie przez oso­bę poni­żej 16 roku życia z zaso­bów umiesz­czo­nych w tych Mediach odby­wa się zgod­nie z zasa­da­mi okre­ślo­ny­mi przez admi­ni­stra­to­rów Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych.

2. Pod­czas korzy­sta­nia z Ser­wi­su, zwłasz­cza pod­czas korzy­sta­nia z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, oraz pod­czas korzy­sta­nia z Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, w tym udo­stęp­nia­nych za ich pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych każ­dy Gość jest zobo­wią­za­ny do poda­wa­nia wyma­ga­nych i praw­dzi­wych danych. Oso­ba odwie­dza­ją­ca Ser­wis lub Media Spo­łecz­no­ścio­we jest odpo­wie­dzial­na za pra­wi­dło­wość, treść oraz for­mę wszel­kich prze­ka­za­nych przez sie­bie danych oraz infor­ma­cji. Poda­wa­nie nie­praw­dzi­wych danych oraz infor­ma­cji, w szcze­gól­no­ści danych osób trze­cich lub danych fik­cyj­nych, jest zaka­za­ne. Gość poda­ją­cy takie dane lub infor­ma­cje pono­si wszel­ką i wyłącz­ną odpo­wie­dzial­ność z tego tytu­łu wzglę­dem Syg­mum i osób trze­cich, któ­rych inte­re­sy mogą zostać w ten spo­sób naru­szo­ne.

3. W celu korzy­sta­nia z Ser­wi­su, Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub Usług nale­ży speł­nić poniż­sze warun­ki tech­nicz­ne:

1) posia­dać dostęp do sie­ci Inter­net,

2) korzy­stać z prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej (jed­na z nastę­pu­ją­cych): Fire­fox, Chro­me, Safa­ri, Edge, Ope­ra, zak­tu­ali­zo­wa­nej do naj­now­szej wer­sji, z włą­czo­ną obsłu­gą języ­ka Java­script,

3) posia­dać urzą­dze­nie, któ­re­go para­me­try tech­nicz­ne pozwa­la­ją na obsłu­gę wyżej wymie­nio­nych prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych,

4) posia­dać aktyw­ne kon­to pocz­ty e‑mail lub aktyw­ny numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, w przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go udo­stęp­nio­ne­go w Ser­wi­sie,

5) w przy­pad­ku korzy­sta­nia z opro­gra­mo­wa­nia anty­wi­ru­so­we­go, anty­spa­mo­we­go lub zapo­ry sie­cio­wej (opro­gra­mo­wa­nie typu fire­wall), któ­re ze wzglę­du na swo­je usta­wie­nia blo­ku­ją dostęp do nie­któ­rych ser­wi­sów inter­ne­to­wych w tym do Ser­wi­su albo unie­moż­li­wia­ją korzy­sta­nie z okre­ślo­nych funk­cji – koniecz­na jest odpo­wied­nia kon­fi­gu­ra­cja opro­gra­mo­wa­nia, w szcze­gól­no­ści poprzez doda­nie adre­su Ser­wi­su do adre­sów zaufa­nych, sie­ci Inter­net,

6) w przy­pad­ku korzy­sta­nia z tre­ści umiesz­czo­nych w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych – speł­niać warun­ki tech­nicz­ne okre­ślo­ne przez ser­wi­sy Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, a dostęp­ne bez­po­śred­nio na stro­nie inter­ne­to­wej wymie­nio­ne­go ser­wi­su oraz posia­dać aktyw­ne kon­to w tych ser­wi­sach,

7) w przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa z komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych Gość powi­nien speł­niać warun­ki tech­nicz­ne okre­ślo­ne dla tych apli­ka­cji przez ich pro­du­cen­tów lub dys­try­bu­to­rów, a dostęp­ne dla użyt­kow­ni­ka w momen­cie ich insta­lo­wa­nia na urzą­dze­niach je obsłu­gu­ją­cych lub udo­stęp­nio­nych na stro­nach inter­ne­to­wych, dedy­ko­wa­nych wymie­nio­nym apli­ka­cjom. W celu spraw­ne­go komu­ni­ko­wa­nia się z Syg­mum za pośred­nic­twem wymie­nio­nych komu­ni­ka­to­rów, Gość powi­nien:

a) posia­dać naj­now­szą wer­sję jed­nej z wymie­nio­nych apli­ka­cji zain­sta­lo­wa­ną na urzą­dze­niu, a w przy­pad­ku korzy­sta­nia z komu­ni­ka­to­rów za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej – naj­now­szą wer­sję prze­glą­dar­ki,

b) mieć zare­je­stro­wa­ne kon­to,

c) w przy­pad­ku połą­czeń audio/video mieć wbu­do­wa­ną kamer­kę inter­ne­to­wą, gło­śni­ki oraz mikro­fon lub posia­dać zewnętrz­ne urzą­dze­nia kom­pa­ty­bil­ne z urzą­dze­niem Gościa, a tak­że skon­fi­gu­ro­wać je w spo­sób umoż­li­wia­ją­cy prze­sy­ła­nie i odbie­ra­nie obra­zu i/lub dźwię­ku oraz wyra­zić zgo­dę na dostęp do obra­zu i dźwię­ku z kame­ry inter­ne­to­wej oraz mikro­fo­nu.

4. Syg­mum dokła­da wszel­kich sta­rań, aby korzy­sta­nie z Ser­wi­su oraz tre­ści umiesz­czo­nych w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych było moż­li­we ze wszyst­kich popu­lar­nych typów kom­pu­te­rów, sys­te­mów ope­ra­cyj­nych i prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych, jed­nak nie gwa­ran­tu­je moż­li­wo­ści i efek­tyw­no­ści korzy­sta­nia z Ser­wi­su w cało­ści lub czę­ści przy uży­ciu narzę­dzi innych niż wymie­nio­ne w ust. 3.

5. Syg­mum nie odpo­wia­da za moż­li­wość i efek­tyw­ność korzy­sta­nia w cało­ści lub czę­ści z Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych przez Gościa, w przy­pad­ku nie­speł­nia­nia przez nie­go warun­ków tech­nicz­nych okre­ślo­nych przez admi­ni­stra­to­rów tych mediów spo­łecz­no­ścio­wych lub pro­du­cen­tów komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych któ­re Gość może zna­leźć bez­po­śred­nio na stro­nach wska­za­nych ser­wi­sów oraz apli­ka­cji.

§ 3. Rodza­je i zakres Usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną

1. W ramach usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną, Syg­mum:

1) udo­stęp­nie­nia Gościom Ser­wis, w ramach któ­re­go Gość jest upraw­nio­ny do:

a) prze­glą­da­nia tre­ści Ser­wi­su, w tym Ofert,

b) kon­tak­tu z Syg­mum za pośred­nic­twem udo­stęp­nio­ne­go for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go,

2) udo­stęp­nie­nia Gościom Ser­wi­su adres e‑mail słu­żą­cy wymia­nie kore­spon­den­cji (z ini­cja­ty­wy Gościa) pomię­dzy Gościem a Syg­mum,

3) udo­stęp­nie­nia Gościom tre­ści zamiesz­czo­ne na pro­wa­dzo­nych przez sie­bie pro­fi­lach w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych, w ramach któ­rych Gość jest upraw­nio­ny do:

a) prze­glą­da­nia tre­ści pro­fi­lu,

b) wyszu­ki­wa­nia i prze­glą­da­nia na pro­fi­lu Ofert,

c) kon­tak­tu za pośred­nic­twem udo­stęp­nio­nych przez Media Spo­łecz­no­ścio­we komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych,

d) w zależ­no­ści od funk­cjo­nal­no­ści okre­ślo­nych Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych – komen­to­wa­nia oraz ozna­cza­nia okre­ślo­nych tre­ści w for­mie polu­bie­nia lub innej dostęp­nej, a tak­że do udo­stęp­nia­nia tre­ści (w tym obra­zów oraz fil­mów video) zamiesz­czo­nych na pro­fi­lu.

2. Reali­za­cja usłu­gi pole­ga­ją­cej na moż­li­wo­ści wymia­ny kore­spon­den­cji pomię­dzy Gościem a Syg­mum odby­wa się wg nastę­pu­ją­cych zasad:

1) dla kore­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej w opar­ciu o for­mu­larz kon­tak­to­wy:

a) odpo­wiedź na prze­sła­ną wia­do­mość, Gość uzy­sku­je w ter­mi­nie 48 godzin od momen­tu wysła­nia wia­do­mo­ści do Syg­mum; do cza­su odpo­wie­dzi nie wli­cza się sobót i nie­dziel oraz dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy w Pol­sce,

b) po upły­wie wska­za­ne­go powy­żej ter­mi­nu, jeże­li Gość nie otrzy­ma odpo­wie­dzi na prze­sła­ną przez nie­go wia­do­mość, nale­ży zwe­ry­fi­ko­wać fol­der SPAM/Śmieci w skrzyn­ce odbior­czej Gościa. Jeże­li we wska­za­nym fol­de­rze Gość nie odnaj­dzie wia­do­mo­ści e‑mail, powi­nien skon­tak­to­wać się z Syg­mum za pomo­cą innej, dostęp­nej for­my kon­tak­tu np. elek­tro­nicz­nie (mailo­wo) korzy­sta­jąc z udo­stęp­nio­ne­go na stro­nach Ser­wi­su adre­su e‑mail lub tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc na wska­za­ny na stro­nach Ser­wi­su nume­ru tele­fo­nu,

2) dla kore­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych udo­stęp­nia­nych przez Media Spo­łecz­no­ścio­we, w ramach któ­re­go Syg­mum pro­wa­dzi swój pro­fil:

a) prze­sła­nie wia­do­mo­ści za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­ra inter­ne­to­we­go odby­wa się w opar­ciu o apli­ka­cje: Mes­sen­ger lub inne wbu­do­wa­ne w ser­wi­sy Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych komu­ni­ka­to­ry inter­ne­to­we i zgod­nie z nie­za­leż­ny­mi od niniej­sze­go Regu­la­mi­nu zasa­da­mi i regu­la­mi­na­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi w ramach przed­mio­to­wych apli­ka­cji,

b) odpo­wiedź na prze­sła­ną wia­do­mość, Gość uzy­sku­je w ter­mi­nie mak­sy­mal­nie 48 godzin od momen­tu wysła­nia wia­do­mo­ści do Syg­mum; do cza­su odpo­wie­dzi nie wli­cza się sobót i nie­dziel oraz dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy w Pol­sce,

c) po upły­wie wska­za­ne­go powy­żej ter­mi­nu, jeże­li Gość nie otrzy­ma odpo­wie­dzi na prze­sła­ną przez nie­go wia­do­mość, nale­ży Gość powi­nien skon­tak­to­wać się z Syg­mum za pomo­cą innej, dostęp­nej for­my kon­tak­tu np. elek­tro­nicz­nie (mailo­wo) korzy­sta­jąc z udo­stęp­nio­ne­go na stro­nach Ser­wi­su adre­su e‑mail lub tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc na wska­za­ny na stro­nach Ser­wi­su nume­ru tele­fo­nu,

3) dla kore­spon­den­cji pro­wa­dzo­nej za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej:

a) wia­do­mość e‑mail nale­ży prze­słać na udo­stęp­nio­ny w Ser­wi­sie adres e‑mail,

b) odpo­wiedź na prze­sła­ną wia­do­mość, Gość uzy­sku­je w ter­mi­nie 48 godzin od momen­tu ode­bra­nia wia­do­mo­ści przez Syg­mum, do cza­su odpo­wie­dzi nie wli­cza się sobót i nie­dziel oraz dni usta­wo­wo wol­nych od pra­cy w Pol­sce.

c) po upły­wie wska­za­ne­go powy­żej ter­mi­nu, jeże­li Gość nie otrzy­ma odpo­wie­dzi na prze­sła­ną przez nie­go wia­do­mość, nale­ży zwe­ry­fi­ko­wać fol­der SPAM/Śmieci w skrzyn­ce odbior­czej Gościa. Jeże­li we wska­za­nym fol­de­rze Gość nie odnaj­dzie wia­do­mo­ści e‑mail, powi­nien skon­tak­to­wać się z Syg­mum za pomo­cą innej, dostęp­nej for­my kon­tak­tu np. tele­fo­nicz­nie dzwo­niąc na wska­za­ny na stro­nach Ser­wi­su nume­ru tele­fo­nu,

4) dostęp do kore­spon­den­cji wymie­nia­nej pomię­dzy Gościem a Syg­mum – bez wzglę­du na wybra­ną przez Gościa for­mę kon­tak­tu — posia­da Syg­mum oraz upo­waż­nio­ne przez nią oso­by, jak rów­nież inne pod­mio­ty bio­rą­ce udział w świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną na rzecz Gościa, np. dostaw­cy usług inter­ne­to­wych, fir­my tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne itp. na pod­sta­wie zawar­tych pomię­dzy Syg­mum z tymi pod­mio­ta­mi, umów powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych. W przy­pad­ku kore­spon­den­cji wymie­nia­nej za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych (np. Mes­sen­ger) dostęp do tre­ści, w ramach obo­wią­zu­ją­cych dla tych apli­ka­cji regu­la­mi­nów, mogą mieć rów­nież pod­mio­ty udo­stęp­nia­ją­ce wska­za­ne narzę­dzia. Przed­mio­to­we dzia­ła­nie jest podej­mo­wa­ne przez te pod­mio­ty, nie­za­leż­nie od Syg­mum i niniej­sze­go Regu­la­mi­nu.

3. W przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa z tre­ści zamiesz­czo­nych przez Syg­mum w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych lub kon­tak­to­wa­nia się z Syg­mum za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych, Gość jed­no­cze­śnie korzy­sta z usług świad­czo­nych przez admi­ni­stra­to­rów tych Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia prze­zna­czo­ne­go do komu­ni­ka­cji zdal­nej. Usłu­gi te są reali­zo­wa­ne przez inne pod­mio­ty, na pod­sta­wie odręb­nych regu­la­mi­nów, poli­tyk pry­wat­no­ści oraz na pod­sta­wie odręb­nej umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (osob­ne­go sto­sun­ku praw­ne­go), któ­re­go Syg­mum nie jest Stro­ną. Syg­mum nie ma wpły­wu na dostęp­ność, cha­rak­ter oraz jakość tych odręb­nych usług wobec cze­go przed sko­rzy­sta­niem z usług, o któ­rych mowa w niniej­szym ustę­pie, Syg­mum reko­men­du­je zapo­zna­nie się z odpo­wied­ni­mi regu­la­mi­na­mi, instruk­cja­mi oraz poli­ty­ką pry­wat­no­ści doty­czą­cy­mi świad­cze­nia przed­mio­to­wych usług przez pod­mio­ty inne niż Syg­mum.

4. Ser­wis, ani Media Spo­łecz­no­ścio­we nie udo­stęp­nia­ją funk­cjo­nal­no­ści zawie­ra­nia umów z Syg­mum. Wszel­kie ogło­sze­nia, rekla­my, cen­ni­ki umiesz­czo­ne w Ser­wi­sie lub Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych nale­ży trak­to­wać nie jako ofer­tę w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go, a jako zapro­sze­nie do nego­cja­cji i zawar­cia doce­lo­wej umo­wy.

§ 4. Zawar­cie i roz­wią­za­nie Umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną

1. Umo­wa o świad­cze­nie Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z niniej­sze­go Regu­la­mi­nu zosta­je zawar­ta na okres korzy­sta­nia z Usług, z chwi­lą:

1) roz­po­czę­cia korzy­sta­nia przez Gościa z Ser­wi­su,

2) odwie­dze­nia przez Gościa Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, w tym pod­ję­cia przez Gościa kon­tak­tu z Syg­mum za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych,

3) pod­ję­cia przez Gościa kon­tak­tu z Syg­mum za pośred­nic­twem pocz­ty e‑mail.

2. Umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą zakoń­cze­nia świad­cze­nia Usług na rzecz Gościa, w szcze­gól­no­ści z chwi­lą opusz­cze­nia przez Gościa Ser­wi­su, opusz­cze­nia przez Gościa pro­fi­lu Syg­mum umiesz­czo­ne­go w w ramach Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, a w przy­pad­ku zaini­cjo­wa­nia przez Gościa kon­tak­tu z Syg­mum z chwi­lą uzy­ska­nia przez Gościa odpo­wie­dzi na pyta­nia zada­ne odpo­wied­nio za pośred­nic­twem pocz­ty e‑mail, zakoń­cze­nia roz­mo­wy chat lub video za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­ra inter­ne­to­we­go. Umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną w każ­dym przy­pad­ku ule­ga roz­wią­za­niu z chwi­lą pod­ję­cia decy­zji przez Syg­mum o zaprze­sta­niu świad­cze­nia wybra­nych Usług w ogó­le lub zaprze­sta­niu ich świad­cze­nia na rzecz dane­go Gościa.

3. Decy­zja Syg­mum o zaprze­sta­niu świad­cze­nia Usług na rzecz Gościa może wyni­kać z:

1) naru­szeń posta­no­wień Regu­la­mi­nu przez Gościa,

2) zaprze­sta­nia świad­cze­nia Usług przez Syg­mum w cało­ści lub w czę­ści.

§ 5. Pod­sta­wo­we pra­wa i obo­wiąz­ki Syg­mum oraz Gości

I. Pra­wa i obo­wiąz­ki Syg­mum

1. Syg­mum zobo­wią­zu­je się do świad­cze­nia Usług na rzecz Gości.

2. Syg­mum dokła­da wszel­kich sta­rań, aby tre­ści zamiesz­czo­ne w Ser­wi­sie oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych były pra­wi­dło­we, aktu­al­ne i dostęp­ne nie­prze­rwa­nie.

3. Syg­mum nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści:

1) za zacho­wa­nia Gości w ramach Ser­wi­su oraz w ramach Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych,

2) za następ­stwa dzia­łań pod­ję­tych przez Gości oraz oso­by trze­cie, naru­sza­ją­ce posta­no­wie­nia Regu­la­mi­nu,

3) za zakłó­ce­nia w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu Ser­wi­su, powsta­łe w wyni­ku:

a) dzia­ła­nia osób trze­cich lub siłej wyż­szej,

b) będą­ce następ­stwem korzy­sta­nia z Ser­wi­su w spo­sób nie­zgod­ny z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cym pra­wem lub Regu­la­mi­nem,

c) wyłą­cze­nia lub awa­rii sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go,

d) awa­rii sie­ci ener­ge­tycz­nej,

e) nie­moż­no­ści korzy­sta­nia z Ser­wi­su spo­wo­do­wa­nej w szcze­gól­no­ści jako­ścią połą­cze­nia, awa­rią sys­te­mu tele­in­for­ma­tycz­ne­go lub sie­ci ener­ge­tycz­nej, błęd­ną kon­fi­gu­ra­cją opro­gra­mo­wa­nia oso­by korzy­sta­ją­cej z Ser­wi­su,

4) za zakłó­ce­nia w pra­wi­dło­wym funk­cjo­no­wa­niu Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych, w tym rów­nież za brak dostę­pu do nich, będą­cych wyni­kiem nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia tych Mediów lub komu­ni­ka­to­rów,

5) za praw­dzi­wość i rze­tel­ność infor­ma­cji oraz innych tre­ści poda­wa­nych przez Gości w ramach Ser­wi­su, Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych.

4. Syg­mum zastrze­ga sobie pra­wo do przej­ścio­we­go zaprze­sta­nia świad­cze­nia Usług w związ­ku z moder­ni­za­cją lub prze­bu­do­wą Ser­wi­su, w tym moder­ni­za­cją lub prze­bu­do­wą pro­fi­li spo­łecz­no­ścio­wych w ramach Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych albo z pra­ca­mi kon­ser­wa­cyj­ny­mi. Syg­mum doło­ży sta­rań, aby prze­rwy w świad­cze­niu Usług odby­wa­ły się w godzi­nach noc­nych, nie były uciąż­li­we dla osób korzy­sta­ją­cych z Ser­wi­su, czy odwie­dza­ją­cych Media Spo­łecz­no­ścio­we, a tak­że by były one wcze­śniej infor­mo­wa­ne o pla­no­wa­nych pra­cach ser­wi­so­wych.

II. Pra­wa i obo­wiąz­ki Gości

1. Wszel­kie dzia­ła­nia w ramach Ser­wi­su oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych Syg­mum podej­mo­wa­ne przez Gości powin­ny być zgod­ne z dobry­mi oby­cza­ja­mi i obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa. Oso­by odwie­dza­ją­ce Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we zobo­wią­za­ne są do powstrzy­ma­nia się od dzia­łań, któ­re wpły­wa­ją nega­tyw­nie na bez­pie­czeń­stwo funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub mogły­by szko­dzić innym Gościom.

2. Oso­by odwie­dza­ją­ce Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we pono­szą peł­ną odpo­wie­dzial­ność za podej­mo­wa­ne dzia­ła­nia
i zanie­cha­nia zwią­za­ne z korzy­sta­niem z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych i mogą pono­sić odpo­wie­dzial­ność odszko­do­waw­czą wzglę­dem Syg­mum lub innych Gości.

3. Każ­dy Gość oświad­cza, iż zapo­znał się w cało­ści z tek­stem Regu­la­mi­nu oraz akcep­tu­je bez­wa­run­ko­wo wszyst­kie posta­no­wie­nia. W przy­pad­ku bra­ku akcep­ta­cji któ­re­go­kol­wiek z posta­no­wień Regu­la­mi­nu Gość jest zobo­wią­za­ny do powstrzy­ma­nia się od dal­sze­go korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych Syg­mum.

4. Goście akcep­tu­ją koniecz­ność poda­nia danych nie­zbęd­nych przy korzy­sta­niu z Usług, zwłasz­cza zwią­za­nych z prze­sy­ła­niem wia­do­mo­ści za pośred­nic­twem for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go, w szcze­gól­no­ści aktu­al­ne­go, czyn­ne­go adre­su pocz­ty elek­tro­nicz­nej lub aktyw­ne­go nume­ru tele­fo­nu.

5. Goście korzy­sta­ją­cy z Usług zobo­wią­za­ni są do powstrzy­ma­nia się od:

1) korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych w spo­sób sprzecz­ny z Regu­la­mi­nem,

2) podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek dzia­łań, któ­re mogą utrud­nić lub zakłó­cić funk­cjo­no­wa­nie Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych,

3) od korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych w spo­sób uciąż­li­wy dla innych Gości,

4) wyko­rzy­sty­wa­nia Usług w spo­sób sprzecz­ny z pra­wem, dobry­mi oby­cza­ja­mi, naru­sza­ją­cy dobra oso­bi­ste osób trze­cich lub uza­sad­nio­ne inte­re­sy Syg­mum.

§ 6. Ochro­na praw wła­sno­ści inte­lek­tu­al­nej Ser­wi­su oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych

1. Wszel­kie mate­ria­ły, w tym ele­men­ty gra­fi­ki, układ i kom­po­zy­cja tych ele­men­tów oraz inne infor­ma­cje, dostęp­ne na stro­nie Ser­wi­su oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych sta­no­wią przed­miot praw Syg­mum lub osób trze­cich. Roz­wią­za­nia nawi­ga­cyj­ne, wybór i układ tre­ści oraz gra­fik, kom­pi­la­cje oraz bazy danych, kla­sy­fi­ka­cje, ran­kin­gi, zesta­wie­nia i rapor­ty sta­no­wią przed­miot praw na dobrach nie­ma­te­rial­nych do utwo­rów lub baz danych Syg­mum lub osób trze­cich. Wymie­nio­ne powy­żej ele­men­ty sta­no­wią przed­miot autor­skich praw mająt­ko­wych, praw wła­sno­ści prze­my­sło­wej oraz praw do baz danych i jako takie korzy­sta­ją z usta­wo­wej ochro­ny praw­nej.

2. Nie­do­pusz­czal­ne jest korzy­sta­nie przez Gości z mate­ria­łów wska­za­nych w ust. 1 w zakre­sie wykra­cza­ją­cym poza uży­tek dozwo­lo­ny na grun­cie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa. W szcze­gól­no­ści zabro­nio­ne jest:

1) mody­fi­ko­wa­nie lub zwie­lo­krot­nia­nie tych mate­ria­łów i umiesz­cza­nie ich w innych ser­wi­sach inter­ne­to­wych lub udo­stęp­nia­nie oso­bom trze­cim w inny spo­sób w cało­ści lub w czę­ści,

2) umiesz­cza­nie ode­słań do Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych w taki spo­sób, aby utrud­nio­ne lub nie­moż­li­we było pozna­nie źró­dła pocho­dze­nia mate­ria­łów,

3) zwie­lo­krot­nia­nie mate­ria­łów na nośni­kach oraz roz­po­wszech­nia­nie i wpro­wa­dza­nie do obro­tu tak wytwo­rzo­nych egzem­pla­rzy,

4) roz­po­wszech­nia­nie opra­co­wań mate­ria­łów lub sza­ty gra­ficz­nej nie­za­leż­nie od przy­czyn lub celu takie­go roz­po­wszech­nia­nia.

Posta­no­wie­nia powyż­sze sto­su­je się odpo­wied­nio do sza­ty gra­ficz­nej Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych Syg­mum.

3. Pobie­ra­nie lub wyko­rzy­sty­wa­nie w jakim­kol­wiek zakre­sie dostęp­nych w ramach Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych mate­ria­łów każ­do­ra­zo­wo wyma­ga zgo­dy Syg­mum i nie może naru­szać:

1) posta­no­wień Regu­la­mi­nu oraz powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa,

2) inte­re­sów Syg­mum oraz pod­mio­tów trze­cich.

§ 7. Bez­pie­czeń­stwo, pry­wat­ność i pouf­ność w Ser­wi­sie oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych

I. Bez­pie­czeń­stwo w Ser­wi­sie oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych

1. Nad­rzęd­nym celem Syg­mum, jako admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych osób odwie­dza­ją­cych Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we, jest zapew­nie­nie wszyst­kim Gościom Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych ochro­ny pry­wat­no­ści oraz danych i doku­men­tów wyko­rzy­sty­wa­nych w trak­cie korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych na pozio­mie co naj­mniej odpo­wia­da­ją­cym stan­dar­dom okre­ślo­nym w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, ochro­ny danych oso­bo­wych oraz pra­wa tele­ko­mu­ni­ka­cyj­ne­go. Syg­mum dokła­da wszel­kich sta­rań, aby chro­nić Gości przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem, nie­au­to­ry­zo­wa­ną mody­fi­ka­cją, ujaw­nie­niem oraz znisz­cze­niem danych użyt­ko­wa­nych za pośred­nic­twem lub przy udzia­le Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych.

2. W celu ochro­ny danych Gości w Ser­wi­sie:

1) przy świad­cze­niu Usług, Syg­mum sto­su­je szy­fro­wa­nie SSL, oraz zapo­ry sie­cio­we (fire­wall),

2) dane na ser­we­rach Ser­wi­su pod­le­ga­ją cyklicz­nej archi­wi­za­cji (tzw. bac­kup),

3) dane prze­cho­wy­wa­ne w Ser­wi­sie są chro­nio­ne pro­gra­mem anty­wi­ru­so­wym, któ­ry ska­nu­je zapi­sy­wa­ne dane pod kątem obec­no­ści wiru­sów. Baza sygna­tur pro­gra­mu anty­wi­ru­so­we­go jest regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­na,

4) Syg­mum kon­tro­lu­je wła­sne meto­dy gro­ma­dze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, w tym fizycz­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa, aby chro­nić przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem do prze­twa­rza­nych danych,

5) dostęp do danych oso­bo­wych udzie­la­ny jest jedy­nie pra­cow­ni­kom i kon­tra­hen­tom Syg­mum, w zakre­sie nie­zbęd­nym do prze­twa­rza­nia ich na potrze­by Syg­mum lub w związ­ku ze świad­cze­niem usług. Ponad­to na mocy umo­wy pod­mio­ty te są zobo­wią­za­ne do zacho­wa­nia ści­słej pouf­no­ści, a w przy­pad­ku nie­wy­peł­nie­nia tych zobo­wią­zań mogą ponieść odpo­wied­nie kon­se­kwen­cje praw­ne.

3. W przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa z tre­ści zamiesz­czo­nych przez Syg­mum w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych lub kon­tak­to­wa­nia się z Syg­mum za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych, Gość jed­no­cze­śnie korzy­sta z usług świad­czo­nych przez admi­ni­stra­to­rów tych Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia prze­zna­czo­ne­go do komu­ni­ka­cji zdal­nej. Pod­mio­ty te są odręb­ny­mi od Syg­mum admi­ni­stra­to­ra­mi danych oso­bo­wych, prze­twa­rza­ją­cy­mi dane Gości na wła­sne potrze­by na pod­sta­wie odręb­nych regu­la­mi­nów, poli­tyk pry­wat­no­ści oraz na pod­sta­wie odręb­nej umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (osob­ne­go sto­sun­ku praw­ne­go), któ­re­go Syg­mum nie jest Stro­ną. Syg­mum nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych Gości przez wska­za­ne wyżej pod­mio­ty, w tym za sto­so­wa­ne przez te pod­mio­ty orga­ni­za­cyj­ne i tech­nicz­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa. Syg­mum reko­men­du­je zapo­zna­nie się z odpo­wied­ni­mi regu­la­mi­na­mi, instruk­cja­mi oraz poli­ty­ką pry­wat­no­ści doty­czą­cy­mi świad­cze­nia przed­mio­to­wych usług przez pod­mio­ty inne niż Syg­mum przed sko­rzy­sta­niem z nich.

4. W celu ochro­ny danych Gości odwie­dza­ją­cych pro­fil Syg­mum na Face­bo­oku, Syg­mum zgod­nie z art. 26 Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE, zawar­ła z Face­bo­okiem poro­zu­mie­nie zwa­ne „wspól­nym kon­tro­lo­wa­niem”. Szcze­gó­ły tego poro­zu­mie­nia dostęp­ne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Przed­mio­to­we poro­zu­mie­nie jest wyni­kiem wyro­ku Euro­pej­skie­go Try­bu­na­łu Spra­wie­dli­wo­ści z dnia 5 czerw­ca 2018 r. (C‑210/16).

II. Pry­wat­ność i pouf­ność w Ser­wi­sie oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych

1. Dane oso­bo­we poda­ne przez Gości w miej­scach do tego prze­zna­czo­nych są prze­twa­rza­ne przez Syg­mum zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa oraz zgod­nie z Klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną RODO dostęp­ną na stro­nach Ser­wi­su. Syg­mum zbie­ra rów­nież dane Gości odwie­dza­ją­cych Ser­wis za pośred­nic­twem pli­ków „cookies”, m.in. w celu gro­ma­dze­nia danych sta­ty­stycz­nych, zgod­nie z zasa­da­mi wska­za­ny­mi w Poli­ty­ce pli­ków „cookies” dostęp­nej na stro­nach Ser­wi­su. Media Spo­łecz­no­ścio­we mogą korzy­stać z narzę­dzi sta­ty­stycz­nych, aby dostar­czyć Syg­mum infor­ma­cji na temat zasię­gu oraz współ­czyn­ni­ków inte­rak­cji na pro­fi­lach nale­żą­cych do Syg­mum.

2. Syg­mum zastrze­ga sobie pra­wo do fil­tro­wa­nia i zatrzy­my­wa­nia wia­do­mo­ści wysy­ła­nych przez Gości w ramach narzę­dzi udo­stęp­nio­nych przez Ser­wis np. for­mu­larz kon­tak­to­wy czy Media Spo­łecz­no­ścio­we np. komu­ni­ka­tor inter­ne­to­wy,
w szcze­gól­no­ści, jeże­li mają cha­rak­ter spa­mu, zawie­ra­ją tre­ści naru­sza­ją­ce niniej­szy Regu­la­min lub w inny spo­sób zagra­ża­ją bez­pie­czeń­stwu.

§ 8. Kon­takt, tryb zgła­sza­nia zastrze­żeń i postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go

I. Kon­takt

1. Kon­takt z Syg­mum w spra­wie Usług świad­czo­nych dro­gą elek­tro­nicz­ną na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu może nastą­pić
w for­mie:

1) pisem­nej na adres: Syg­mum sp. z o.o., Pl. Wła­dy­sła­wa Ander­sa 7, 61–894 Poznań,

2) elek­tro­nicz­nej na adres ema­il: info@molleo.de lub poprzez sko­rzy­sta­nie z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się na stro­nie www.molleo.de.

2. Syg­mum może kon­tak­to­wać się z Gościem, w for­mie:

1) elek­tro­nicz­nej na wska­za­ny przez Gościa adres ema­il lub za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­ra inter­ne­to­we­go,

2) tele­fo­nicz­nej na wska­za­ny przez Gościa numer tele­fo­nu,

pod warun­kiem wska­za­nia tych danych kon­tak­to­wych przez Gościa za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail, funk­cjo­nal­no­ści for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go zamiesz­czo­ne­go w Ser­wi­sie, funk­cjo­nal­no­ści komu­ni­ka­to­ra inter­ne­to­we­go lub tele­fo­nicz­nie.

II. Tryb zgła­sza­nia zastrze­żeń i postę­po­wa­nia rekla­ma­cyj­ne­go

1. Syg­mum dokła­da wszel­kich sta­rań w celu nale­ży­te­go świad­cze­nia Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, zapew­nie­nia pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych (w zakre­sie w jakim jest to zależ­ne od Syg­mum), a tak­że udzie­la pomo­cy w roz­wią­zy­wa­niu pro­ble­mów zwią­za­nych z ich funk­cjo­no­wa­niem.

2. Jeże­li zda­niem Gości Usłu­gi świad­czo­ne na pod­sta­wie Regu­la­mi­nu nie są reali­zo­wa­ne przez Ser­wis oraz Media Spo­łecz­no­ścio­we lub są reali­zo­wa­ne nie­zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Regu­la­mi­nu, mają oni pra­wo do zło­że­nia rekla­ma­cji w spo­sób okre­ślo­ny poni­żej:

1) rekla­ma­cję moż­na zło­żyć w for­mie pisem­nej lub elek­tro­nicz­nej na adre­sy wska­za­ne w pkt I. ust. 1. powy­żej,

2) rekla­ma­cja powin­na zawie­rać opis zgła­sza­nych zastrze­żeń oraz pro­po­zy­cję spo­so­bu roz­strzy­gnię­cia rekla­ma­cji.

3. Gość ma rów­nież pra­wo do zgła­sza­nia uwag doty­czą­cych funk­cjo­no­wa­nia Ser­wi­su, Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz dostęp­nych tre­ści czy narzę­dzi. Przed­mio­to­we zgło­sze­nie powin­no mieć for­mę pisem­ną lub elek­tro­nicz­ną i w zależ­no­ści od wybra­nej for­my kon­tak­tu powin­no zostać prze­sła­ne na adre­sy wska­za­ne w pkt. I ust. 1 powy­żej.

4. Odpo­wiedź na rekla­ma­cję zosta­nie udzie­lo­na przez Syg­mum pisem­nie lub w for­mie elek­tro­nicz­nej, bez zbęd­nej zwło­ki, jed­nak nie póź­niej niż w ter­mi­nie 30 dni od daty otrzy­ma­nia rekla­ma­cji. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach ter­min udzie­le­nia odpo­wie­dzi może zostać wydłu­żo­ny mak­sy­mal­nie do 90 dni, po uprzed­nim wyja­śnie­niu oso­bie skła­da­ją­cej rekla­ma­cję przy­czyn opóź­nie­nia i wska­za­nia oko­licz­no­ści wyma­ga­ją­cych dodat­ko­we­go usta­le­nia.

5. Gość ma pra­wo odwo­łać się od decy­zji pod­ję­tej przez Syg­mum w ramach rekla­ma­cji (odwo­ła­nie). Wów­czas posta­no­wie­nia § 8, punkt II, ust. 2–4 sto­su­je się odpo­wied­nio.

6. Syg­mum zastrze­ga sobie pra­wo do pozo­sta­wie­nia rekla­ma­cji bez roz­po­zna­nia, jeże­li wyni­kać ona będzie z nie­zna­jo­mo­ści niniej­sze­go Regu­la­mi­nu lub prze­pi­sów pra­wa. Rekla­ma­cje zawie­ra­ją­ce tre­ści wul­gar­ne lub obraź­li­we wobec Syg­mum nie będą roz­pa­try­wa­ne.

7. Syg­mum zastrze­ga, że rekla­ma­cje odno­szą­ce się do tech­nicz­nych aspek­tów funk­cjo­no­wa­nia Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, Gość powi­nien kie­ro­wać bez­po­śred­nio do pod­mio­tów odpo­wie­dzial­nych za ich pra­wi­dło­we dzia­ła­nie.

§ 9. Posta­no­wie­nia koń­co­we

I. Zmia­ny Regu­la­mi­nu

1. Syg­mum zastrze­ga sobie pra­wo do jed­no­stron­nej zmia­ny Regu­la­mi­nu, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku zmia­ny funk­cjo­nal­no­ści Ser­wi­su, zmia­ny zasad funk­cjo­no­wa­nia Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub zmia­ny prze­pi­sów pra­wa.

2. Aktu­al­ny Regu­la­min będzie zawsze dostęp­ny na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su, a korzy­sta­nie przez Gościa z Ser­wi­su oraz odwie­dza­nie Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych będzie jed­no­znacz­ne z akcep­ta­cją jego tre­ści.

II. Obo­wią­zy­wa­nie Regu­la­mi­nu

Niniej­szy Regu­la­min i wyni­ka­ją­ce z nie­go zapi­sy są obo­wią­zu­ją­ce w odnie­sie­niu do Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych
(w tym komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych) oraz w odnie­sie­niu do kore­spon­den­cji mailo­wej pro­wa­dzo­nej pomię­dzy Gościem a Syg­mum bez wyko­rzy­sta­nia for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go udo­stęp­nio­ne­go na stro­nie Ser­wi­su.

III. Pra­wo wła­ści­we i spo­ry

1. Pra­wem wła­ści­wym dla niniej­sze­go Regu­la­mi­nu oraz dla umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną jest pra­wo pol­skie.

2. W spra­wach nie­ure­gu­lo­wa­nych w Regu­la­mi­nie sto­su­je się prze­pi­sy usta­wy o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, usta­wy o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz Kodek­su cywil­ne­go.

3. Wszel­kie spo­ry wyni­kłe z korzy­sta­nia ze świad­czo­nych Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną i korzy­sta­nia z Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, nie­roz­wią­za­ne polu­bow­nie, roz­strzy­ga­ne są przez sąd okre­ślo­ny w prze­pi­sach Kodek­su postę­po­wa­nia cywil­ne­go.

Regu­la­min wcho­dzi w życie z dniem 01.09.2022 r.