Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści

POLI­TY­KA PRY­WAT­NO­ŚCI I PLI­KÓW COOKIES SYG­MUM

I. Infor­ma­cje ogól­ne i defi­ni­cje

1. Poniż­szym poję­ciom, uży­tym w Poli­ty­ce Pry­wat­no­ści nada­je się nastę­pu­ją­ce zna­cze­nie:

1) Syg­mum – admi­ni­stra­tor Ser­wi­su świad­czą­cy usłu­gę udo­stęp­nie­nia zaso­bów i infor­ma­cji na rzecz osób, odwie­dza­ją­cych stro­nę inter­ne­to­wą Ser­wi­su lub pro­fil w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych, a tak­że świad­czą­cy usłu­gi w zakre­sie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji, a tak­że bran­din­gu lub mar­ke­tin­gu: Syg­mum sp. z o.o. z sie­dzi­bą w Pozna­niu (Pol­ska), przy Pl. Wła­dy­sła­wa Ander­sa 7, kod pocz­to­wy: 61–894 Poznań, zare­je­stro­wa­na z kapi­ta­łem zakła­do­wym w wyso­ko­ści 5000 zł w Sądzie Rejo­no­wym Poznań-Nowe Mia­sto i Wil­da w Pozna­niu, VIII Wydział Gospo­dar­czy Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000923332, NIP: 7831843495, REGON: 520002893, tel. +49 1520 4200 576, e‑mail: info@molleo.de,

2) dane oso­bo­we — wszel­kie infor­ma­cje (np. imię, nazwi­sko, numer tele­fo­nu, adres pocz­ty elek­tro­nicz­nej, czy adres zamiesz­ka­nia) doty­czą­ce ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­by fizycz­nej, będą­cej Gościem Serwisu/Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, Klien­tem Syg­mum lub Dostaw­cą,

3) Dostaw­ca — oso­ba fizycz­na, praw­na lub będą­ca pod­mio­tem nie­po­sia­da­ją­cym oso­bo­wo­ści praw­nej, ale mogą­cym we wła­snym imie­niu naby­wać pra­wa i zacią­gać zobo­wią­za­nia, któ­ra świad­czy na rzecz Syg­mum okre­ślo­ne usłu­gi lub doko­nu­je na rzecz Syg­mum dosta­wy towa­rów; pod poję­ciem Dostaw­cy nale­ży rów­nież rozu­mieć oso­by fizycz­ne, będą­ce pra­cow­ni­ka­mi i/lub przed­sta­wi­cie­la­mi Dostaw­cy, dzia­ła­ją­cy­mi na jego pole­ce­nie i w jego imie­niu w ramach umów zawie­ra­nych oraz już zawar­tych pomię­dzy Syg­mum a Dostaw­cą,

4) Gość – oso­ba fizycz­na, któ­ra odwie­dza i prze­glą­da zawar­tość Ser­wi­su i/lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych Syg­mum,

5) Klient – oso­ba fizycz­na, praw­na lub będą­ca pod­mio­tem nie­po­sia­da­ją­cym oso­bo­wo­ści praw­nej, ale mogą­cym we wła­snym imie­niu naby­wać pra­wa i zacią­gać zobo­wią­za­nia, zawie­ra­ją­ca z Syg­mum umo­wę o świad­cze­nie usług w zakre­sie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji, a tak­że bran­din­gu lub mar­ke­tin­gu; pod poję­ciem Klien­ta nale­ży rów­nież rozu­mieć oso­by fizycz­ne, będą­ce pra­cow­ni­ka­mi i/lub przed­sta­wi­cie­la­mi Klien­ta, dzia­ła­ją­cy­mi na jego pole­ce­nie i w jego imie­niu w ramach umów zawie­ra­nych oraz już zawar­tych pomię­dzy Syg­mum a Klien­tem,

6) Ofer­ta – opis usług świad­czo­nych przez Syg­mum w ramach pro­wa­dzo­nej dzia­łal­no­ści, słu­żą­cy ich pro­mo­wa­niu; wszel­kie ogło­sze­nia, rekla­my, cen­ni­ki umiesz­czo­ne w Ser­wi­sie lub Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych nale­ży trak­to­wać nie jako ofer­tę w rozu­mie­niu kodek­su cywil­ne­go, a jako zapro­sze­nie do nego­cja­cji i zawar­cia umo­wy,

7) Oso­ba – oso­ba fizycz­na któ­rej doty­czą dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne przez Syg­mum, w szcze­gól­no­ści Gość, Dostaw­ca lub Klient,

8) Media Spo­łecz­no­ścio­we – nazwa wspól­na dla inter­ne­to­wych plat­form (ser­wi­sów) spo­łecz­no­ścio­wych, na któ­rych Syg­mum pro­wa­dzi pro­fi­le i za pośred­nic­twem któ­rych świad­czy na rzecz Gości Usłu­gi wymie­nio­ne w § 3 Regu­la­mi­nu. Doty­czy to ser­wi­su Face­bo­ok (adres pro­fi­lu: https://www.facebook.com/molleo.de, nazwa pro­fi­lu: Mol­leo) oraz Lin­ke­dIn (adres pro­fi­lu: https://www.linkedin.com/company/molleo, nazwa pro­fi­lu Mol­leo),

9) Ser­wis – plat­for­ma inter­ne­to­wa pro­wa­dzo­na pod adre­sem www.molleo.de, za pośred­nic­twem któ­rej Syg­mum świad­czy na rzecz Gości Usłu­gi w ramach umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną,

10) Usłu­ga – usłu­ga świad­czo­na dro­gą elek­tro­nicz­ną przez Syg­mum na rzecz Gości, pole­ga­ją­ca na prze­sy­ła­niu danych za pomo­cą publicz­nych sys­te­mów tele­in­for­ma­tycz­nych na indy­wi­du­al­ne żąda­nie, bez jed­no­cze­snej obec­no­ści fizycz­nej stron w celu reali­za­cji zadań wyni­ka­ją­cych z umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, w tym, m.in.: udo­stęp­nia­nie Ofert za pośred­nic­twem Ser­wi­su oraz Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji za pośred­nic­twem adre­sów elek­tro­nicz­nych.

Odwo­ła­nie do ter­mi­nu „prze­twa­rzać” albo „prze­twa­rza­nie” w niniej­szym doku­men­cie, ozna­cza wszel­kie czyn­no­ści
i ope­ra­cje wyko­ny­wa­ne na danych oso­bo­wych (np. ich prze­cho­wy­wa­nie czy ana­li­zo­wa­nie na potrze­by świad­cze­nia usług), chy­ba że zastrze­żo­no ina­czej.

2. Nad­rzęd­nym celem Syg­mum jako admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych Gości, Klien­tów oraz Dostaw­ców jest zapew­nie­nie ochro­ny pry­wat­no­ści na pozio­mie co naj­mniej odpo­wia­da­ją­cym stan­dar­dom okre­ślo­nym w obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach praw­nych, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych:

1) ochro­ny danych oso­bo­wych — Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (dalej: „RODO”),

2) świad­cze­nia usług dro­gą elek­tro­nicz­ną — usta­wa z dnia 18 lip­ca 2002 r. o świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną,

3) ochro­ny praw kon­su­men­tów – Usta­wa z dnia 30 maja 2014 r. o pra­wach kon­su­men­ta.

3. W związ­ku z powyż­szym, jak rów­nież w celu zapew­nie­nia Oso­bom, któ­rych dane są prze­twa­rza­ne przez Syg­mum, dostę­pu do infor­ma­cji zwią­za­nych z ochro­ną pry­wat­no­ści, Syg­mum opra­co­wa­ła i przy­ję­ła niniej­szy doku­ment zawie­ra­ją­cy poli­ty­kę pry­wat­no­ści. Doku­ment zawie­ra infor­ma­cje doty­czą­ce w szcze­gól­no­ści:

1) prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, w tym ich pozy­ski­wa­nia i prze­cho­wy­wa­nia przez Syg­mum,

2) spo­so­bu wyko­rzy­sty­wa­nia danych oso­bo­wych oraz innych danych gro­ma­dzo­nych w związ­ku z korzy­sta­niem z Ser­wi­su,
odwie­dza­niem Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych, a tak­że zawie­ra­niem z Syg­mum i wyko­ny­wa­niem umów na świad­cze­nie usług w zakre­sie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji, a tak­że bran­din­gu lub mar­ke­tin­gu oraz innych umów zawie­ra­nych przez Syg­mum z Klien­ta­mi lub Dostaw­ca­mi,

3) udo­stęp­nia­nia danych oso­bo­wych innym pod­mio­tom,

4) uzy­ska­nia dostę­pu do danych oso­bo­wych oraz ich mody­fi­ko­wa­nia i usu­wa­nia,

5) bez­pie­czeń­stwa prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych i infor­ma­cji,

6) okre­su prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych.

4. Syg­mum pozy­sku­je dane oso­bo­we od Gości oraz Klien­tów i Dostaw­ców:

1) pod­czas prze­glą­da­nia i korzy­sta­nia przez te oso­by i pod­mio­ty z tre­ści Ser­wi­su lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych jako infor­ma­cje:

a) prze­ka­zy­wa­ne Syg­mum bez­po­śred­nio przez te osoby/podmioty, w tym infor­ma­cje prze­ka­zy­wa­ne pod­czas korzy­sta­nia z for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go dostęp­ne­go w Ser­wi­sie, odwie­dza­nia i korzy­sta­nia z Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych (w tym, m.in. ozna­cza­nia tre­ści zamiesz­czo­nych przez Syg­mum jako polu­bio­nych lub ich komen­to­wa­nia), wymia­ny kore­spon­den­cji za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej i komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych,

b) uzy­ski­wa­ne i zbie­ra­ne przez Syg­mum pod­czas korzy­sta­nia z Usług udo­stęp­nia­nych za pośred­nic­twem Ser­wi­su lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych w szcze­gól­no­ści doty­czą­ce: spo­so­bu korzy­sta­nia z Usług, uży­wa­ne­go pro­to­ko­łu inter­ne­to­we­go, adre­su IP, danych o dzia­ła­niu urzą­dze­nia, któ­re jest wyko­rzy­sty­wa­ne do korzy­sta­nia z Usług, a tak­że o awa­riach, aktyw­no­ści sys­te­mów IT, usta­wie­niach sprzę­tu, typie i języ­ku prze­glą­dar­ki, datach i godzi­nach prze­sy­ła­nych żądań oraz odsy­ła­ją­cych adre­sach URL, pli­ków „cookies”,

2) pod­czas komu­ni­ka­cji z Syg­mum poprzez kon­takt tele­fo­nicz­ny, za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail lub za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych,

3) w toku nego­cjo­wa­nia i zawie­ra­nia umów z Klien­ta­mi oraz Dostaw­ca­mi

II. Spo­sób, zakres i cele prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych

1. Syg­mum prze­twa­rza, czy­li, m.in. zbie­ra, prze­cho­wu­je, ana­li­zu­je dane oso­bo­we w nastę­pu­ją­cych celach:

1) zawar­cia oraz wyko­na­nia zawie­ra­nych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym umów o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, umów o świad­cze­nie usług w zakre­sie two­rze­nia stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji, a tak­że bran­din­gu lub mar­ke­tin­gu oraz umów z Dostaw­ca­mi. Doty­czy to w szcze­gól­no­ści kon­tak­to­wa­nia się z Gość­mi, Klien­ta­mi oraz Dostaw­ca­mi w związ­ku z nego­cjo­wa­niem, zawie­ra­niem oraz wyko­ny­wa­niem Umów, w tym udzie­la­nie infor­ma­cji oraz obsłu­gę zapy­tań, rekla­ma­cji, a tak­że docho­dze­nie rosz­czeń i obro­na przed rosz­cze­nia­mi wyni­ka­ją­cych z Umów,

2) speł­nie­nia cią­żą­cych na Syg­mum obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w szcze­gól­no­ści doty­czą­cych prze­twa­rza­nia danych dla celów podat­ko­wych i rachun­ko­wych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz zapew­nie­nia roz­li­czal­no­ści ochro­ny danych oso­bo­wych, czy­li moż­li­wo­ści wyka­za­nia, iż:

a) dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem, rze­tel­nie i w spo­sób przej­rzy­sty dla oso­by, któ­rej doty­czą,

b) cel prze­twa­rza­nia danych jest wyraź­nie okre­ślo­ny,

c) prze­twa­rza­ne dane są ade­kwat­ne, sto­sow­ne, ogra­ni­czo­ne wyłącz­nie do celów zwią­za­nych z ich prze­twa­rza­niem,

d) dane oso­bo­we są pra­wi­dło­we i w razie potrze­by uak­tu­al­nia­ne,

e) dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne w spo­sób zapew­nia­ją­cy im bez­pie­czeń­stwo,

f) prze­cho­wy­wa­nie danych jest ogra­ni­czo­ne do ści­słe­go mini­mum nie­zbęd­ne­go do reali­za­cji celów, w któ­rych są prze­twa­rza­ne,

3) zgo­dy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakre­sie w jakim pozy­ska­nie zgo­dy jest wyma­ga­ne obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa przy czyn­no­ściach prze­twa­rza­nia danych w opar­ciu o pli­ki „cookies”, a tak­że w zakre­sie pro­wa­dze­nia bez­po­śred­nie­go mar­ke­tin­gu usług świad­czo­nych przez Syg­mum,

4) reali­za­cji praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Syg­mum (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:

a) pro­wa­dze­nie bez­po­śred­nie­go mar­ke­tin­gu usług świad­czo­nych przez Syg­mum, w tym kon­tak­to­wa­nia się z Gość­mi, Klien­ta­mi i Dostaw­ca­mi w celach zwią­za­nych z dozwo­lo­ny­mi dzia­ła­nia­mi mar­ke­tin­go­wy­mi poprzez e‑mail lub tele­fon,

b) moni­to­ro­wa­nie aktyw­no­ści Gości na stro­nach Ser­wi­su oraz w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych, wyni­ka­ją­cej ze sto­so­wa­nej przez Syg­mum Poli­ty­ki pli­ków „cookies” w celu:

zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa Usług, któ­re są świad­czo­ne przez Syg­mum w ramach zawar­tych umów o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, w tym egze­kwo­wa­nie prze­strze­ga­nia wewnętrz­nych zasad Ser­wi­su i Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych oraz prze­ciw­dzia­ła­nie wszel­kim nad­uży­ciom i zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa ruchu w Ser­wi­sie,

opty­ma­li­za­cji tre­ści i spo­so­bu dzia­ła­nia Ser­wi­su, wyko­ny­wa­nia ana­liz sta­ty­stycz­nych, pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji na temat zasię­gu i współ­czyn­ni­ków inte­rak­cji na stro­nie

c) prze­pro­wa­dza­nie ankiet satys­fak­cji Gości, Klien­tów i Dostaw­ców, pod kątem np. zado­wo­le­nia z rezul­ta­tów świad­czo­nych usług w opar­ciu o zawar­tą umo­wę,

2. W przy­pad­kach gdy jest to nie­zbęd­ne do świad­cze­nia usług przez Syg­mum lub sta­no­wi uza­sad­nio­ny inte­res Syg­mum – spół­ka jest upraw­nio­na do auto­ma­tycz­ne­go pozy­ski­wa­nia i reje­stro­wa­nia danych prze­ka­zy­wa­nych przez Gości, Klien­tów oraz Dostaw­ców, w szcze­gól­no­ści danych prze­ka­zy­wa­nych na ser­wer przez prze­glą­dar­ki inter­ne­to­we lub urzą­dze­nia, za pomo­cą któ­rych Goście uzy­sku­ją dostęp do Ser­wi­su lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych. Wśród tych danych wymie­nić moż­na: para­me­try oraz nume­ry iden­ty­fi­ka­cyj­ne wyko­rzy­sty­wa­ne­go opro­gra­mo­wa­nia i sprzę­tu, prze­glą­da­ne stro­ny, infor­ma­cje doty­czą­ce korzy­sta­nia z Ser­wi­su lub innych zaso­bów, a tak­że inne dane doty­czą­ce urzą­dzeń i korzy­sta­nia z sys­te­mów. Gro­ma­dze­nie wymie­nio­nych wyżej infor­ma­cji będzie mia­ło miej­sce w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa ze stro­ny inter­ne­to­wej Ser­wi­su lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych. To, w jaki spo­sób Syg­mum wyko­rzy­stu­je tego typu tech­no­lo­gie, sze­rzej opi­sa­ne zosta­ło w Poli­ty­ce pli­ków „cookies”, dostęp­nej na stro­nach Ser­wi­su.

3. Syg­mum może doko­ny­wać pro­fi­lo­wa­nia, tj. zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Gości, Klien­tów oraz Dostaw­ców w celu wnio­sko­wa­nia o ich cechach. Pro­fi­lo­wa­nie jest sto­so­wa­ne w przy­pad­ku, gdy jest nie­zbęd­ne do wyko­na­nia nie­któ­rych usług, a tak­że w celu popra­wy jako­ści ofe­ro­wa­nych usług oraz dla celów mar­ke­tin­go­wych. Syg­mum nie podej­mu­je jed­nak żad­nych zauto­ma­ty­zo­wa­nych decy­zji opar­tych na pro­fi­lo­wa­niu, któ­re mogły­by wywo­łać jakie­kol­wiek skut­ki praw­ne lub w podob­ny spo­sób istot­nie wpły­nąć na zakres praw i obo­wiąz­ków pod­mio­tów, któ­rych dane doty­czą.

III. Udo­stęp­nia­nie i prze­ka­zy­wa­nie danych pod­mio­tom trze­cim oraz do kra­jów trze­cich

1. Syg­mum może:

1) powie­rzyć dane Osób pod­mio­tom trze­cim, któ­re bio­rą udział w świad­cze­niu usług lub wspie­ra­ją reali­za­cję zobo­wią­zań Syg­mum wyni­ka­ją­cych z umów zawar­tych z tymi Oso­ba­mi (albo pod­mio­ta­mi repre­zen­to­wa­ny­mi przez te Oso­by) lub na ich rzecz,

2) udo­stęp­nić dane pod­mio­tom trze­cim:

gdy pozwa­la­ją na to powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa – w celach i na zasa­dach wyni­ka­ją­cych z tych prze­pi­sów, lub

za zgo­dą Osób.

Doty­czy to w szcze­gól­no­ści:

1) ban­ków, insty­tu­cji płat­ni­czych, firm księ­go­wych obsłu­gu­ją­cych roz­li­cza­nie należ­no­ści z tytu­łu świad­czo­nych usług oraz wyni­ka­ją­cych z zawar­tych umów (powie­rze­nie danych),

2) dostaw­ców usług inter­ne­to­wych, ser­we­row­ni, firm z bran­ży IT, firm tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych, w zakre­sie w jakim pod­mio­ty te bio­rą udział w świad­cze­niu usług na rzecz Osób (powie­rze­nie danych oso­bo­wych),

3) pod­mio­tów trze­cich np. wyspe­cja­li­zo­wa­nych dostaw­ców usług prze­cho­wy­wa­nia danych, usług ana­li­tycz­nych, w celu świad­cze­nia usług przez te pod­mio­ty na rzecz Syg­mum, firm mar­ke­tin­go­wych, kon­sul­tin­go­wych lub audy­to­wych wspie­ra­ją­cych Syg­mum w pro­wa­dze­niu dzia­łal­no­ści oraz w świad­cze­niu usług dro­gą elek­tro­nicz­ną, jak rów­nież w świad­cze­niu usług two­rze­nia stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji oraz bran­din­gu i mar­ke­tin­gu (powie­rze­nie danych oso­bo­wych).

2. W przy­pad­ku powie­rze­nia danych oso­bo­wych, pod­mio­ty trze­cie, któ­rym dane są powie­rza­ne nie są upo­waż­nio­ne do wyko­rzy­sty­wa­nia danych oso­bo­wych Osób dla wła­snych celów – dane będą prze­twa­rza­ne w imie­niu i na potrze­by Syg­mum – a dzia­ła­nia pod­mio­tów trze­cich pod­le­ga­ją prze­pi­som obo­wią­zu­ją­ce­go pra­wa oraz niniej­szej Poli­ty­ki Pry­wat­no­ści. Powie­rze­nie danych inne­mu pod­mio­to­wi nastę­pu­je w każ­dym przy­pad­ku w moż­li­wie naj­mniej­szym wymia­rze, zarów­no co do zakre­su prze­twa­rza­nych danych, jak rów­nież co do zakre­su dopusz­czal­nych czyn­no­ści prze­twa­rza­nia danych.

3. W przy­pad­ku powie­rze­nia danych oso­bo­wych takim pod­mio­tom jak np. bank, któ­re uczest­ni­czą w pro­ce­sie zwią­za­nym
z reali­za­cją płat­no­ści z tytu­łu zawie­ra­nych umów lub wyni­ka­ją­cych ze zobo­wią­zań Osób wobec Syg­mum (jeże­li zosta­ły prze­wi­dzia­ne), z chwi­lą wyko­na­nia trans­ak­cji, pod­mio­ty te — na mocy obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów — sta­ją sią admi­ni­stra­to­ra­mi danych oso­bo­wych Osób, prze­twa­rza­ją­cy­mi ich dane we wła­snym imie­niu i na wła­sne potrze­by. Admi­ni­stra­to­ra­mi danych oso­bo­wych Osób prze­twa­rza­ją­cy­mi te dane we wła­snym imie­niu i na wła­sne potrze­by mogą stać się rów­nież inne pod­mio­ty, któ­rym Syg­mum powie­rza dane oso­bo­we, jeże­li wyni­ka to bez­po­śred­nio z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów.

4. W przy­pad­ku udo­stęp­nie­nia danych oso­bo­wych (wyłącz­nie na pod­sta­wie zgo­dy Oso­by lub pod­mio­tu, któ­ry jest przez nią repre­zen­to­wa­ny albo w sytu­acji, gdy pozwa­la­ją na to powszech­nie obo­wią­zu­ją­ce prze­pi­sy pra­wa), pod­mio­ty, któ­rym dane są udo­stęp­nia­ne sta­ją się odręb­ny­mi od Syg­mum admi­ni­stra­to­ra­mi danych oso­bo­wych. Syg­mum zastrze­ga, że w takim przy­pad­ku nie ma wpły­wu na pro­wa­dzo­ną przez pod­mio­ty poli­ty­kę ochro­ny danych i nie pono­si za nią odpo­wie­dzial­no­ści.

5. Syg­mum może udo­stęp­niać pod­mio­tom trze­cim zano­ni­mi­zo­wa­ne dane, czy­li dane prze­kształ­co­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy iden­ty­fi­ka­cję lub przy­po­rząd­ko­wa­nie poszcze­gól­nych infor­ma­cji do okre­ślo­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­by fizycz­nej, któ­rej dane doty­czą lub przez któ­rą dane zosta­ły poda­ne, w posta­ci danych sta­ty­stycz­nych.

6. Syg­mum nie prze­ka­zu­je danych oso­bo­wych poza Euro­pej­ski Obszar Gospo­dar­czy ani do orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych. Jed­nak­że w przy­pad­ku korzy­sta­nia przez Gościa z tre­ści zamiesz­czo­nych przez Syg­mum w Mediach Spo­łecz­no­ścio­wych lub kon­tak­to­wa­nia się z Syg­mum za pośred­nic­twem komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych, Gość jed­no­cze­śnie korzy­sta z usług świad­czo­nych przez admi­ni­stra­to­rów tych Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych lub pro­du­cen­tów opro­gra­mo­wa­nia prze­zna­czo­ne­go do komu­ni­ka­cji zdal­nej. Usłu­gi te są reali­zo­wa­ne przez inne pod­mio­ty, na pod­sta­wie odręb­nych regu­la­mi­nów, poli­tyk pry­wat­no­ści oraz na pod­sta­wie odręb­nej umo­wy o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną (osob­ne­go sto­sun­ku praw­ne­go), któ­re­go Syg­mum nie jest Stro­ną. W takim przy­pad­ku dane mogą być prze­twa­rza­ne przez pod­mio­ty mają­ce sie­dzi­bę poza tery­to­rium Unii Euro­pej­skiej, wobec cze­go Syg­mum reko­men­du­je zapo­zna­nie się z odpo­wied­ni­mi regu­la­mi­na­mi, instruk­cja­mi oraz poli­ty­ką pry­wat­no­ści doty­czą­cy­mi świad­cze­nia wska­za­nych wyżej usług przez pod­mio­ty inne niż Syg­mum.

IV. Uzy­ski­wa­nie dostę­pu do danych oso­bo­wych i ich mody­fi­ka­cja

1. Każ­da Oso­ba, któ­rej dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne przez Syg­mum ma pra­wo – w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów — do:

1) uzy­ska­nia dostę­pu do prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych, w tym otrzy­ma­nia ich kopii,

2) otrzy­ma­nia infor­ma­cji doty­czą­cych:

a) celów prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,

b) kate­go­rii prze­twa­rza­nych danych oso­bo­wych,

c) infor­ma­cji o odbior­cach lub kate­go­riach odbior­ców, któ­rym dane oso­bo­we są ujaw­nia­ne,

d) okre­su prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych,

e) sto­so­wa­nia zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decy­zji (w tym pro­fi­lo­wa­nia),

3) spro­sto­wa­nia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych, jeże­li dane są nie­pra­wi­dło­we,

4) uzu­peł­nie­nia nie­kom­plet­nych danych oso­bo­wych (z uwzględ­nie­niem celów prze­twa­rza­nia),

5) usu­nię­cia doty­czą­cych jej danych oso­bo­wych jeże­li:

a) dane nie są już nie­zbęd­ne do celów, dla któ­rych są prze­twa­rza­ne przez Syg­mum,

b) Oso­ba, któ­rej dane doty­czą cof­nie swo­ją zgo­dę na ich prze­twa­rza­nie, a zgo­da była jedy­ną pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia danych lub wnie­sio­no sku­tecz­ny sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych,

c) prze­twa­rza­nie danych jest nie­zgod­ne z pra­wem,

6) ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych w przy­pad­ku gdy:

a) pra­wi­dło­wość danych jest kwe­stio­no­wa­na – wów­czas Oso­ba, któ­rej dane doty­czą może żądać ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych na okres pozwa­la­ją­cy Syg­mum spraw­dzić pra­wi­dło­wość danych,

b) dane są prze­twa­rza­ne nie­zgod­nie z pra­wem, ale Oso­ba, któ­rej dane doty­czą nie będzie chcia­ła, aby jej dane zosta­ły usu­nię­te,

c) dane nie są już potrzeb­ne Syg­mum, ale są potrzeb­ne Oso­bie, któ­rej dane doty­czą do obro­ny lub docho­dze­nia rosz­czeń,

d) wnie­sio­no sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia danych – do cza­su usta­le­nia, czy praw­nie uza­sad­nio­ne inte­re­sy Syg­mum są nad­rzęd­ne wobec inte­re­sów Oso­by wska­za­nych jako pod­sta­wy sprze­ci­wu

7) wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych w sytu­acji prze­twa­rza­nia danych w celu:

a) wyko­na­nia zada­nia reali­zo­wa­ne­go w inte­re­sie publicz­nym lub w ramach spra­wo­wa­nia wła­dzy publicz­nej powie­rzo­nej Syg­mum,

b) wyni­ka­ją­cym z praw­nie uza­sad­nio­nych inte­re­sów Syg­mum, z wyjąt­kiem sytu­acji, w któ­rych nad­rzęd­ny cha­rak­ter wobec tych inte­re­sów mają inte­re­sy lub pod­sta­wo­we pra­wa i wol­no­ści Oso­by, któ­rej dane doty­czą,

c) potrze­by mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym pro­fi­lo­wa­nia,

8) otrzy­ma­nia danych w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym for­ma­cie, w tym w celu prze­ka­za­nia inne­mu admi­ni­stra­to­ro­wi danych oraz żąda­nia prze­sła­nia tych danych przez Syg­mum na rzecz inne­go admi­ni­stra­to­ra, jeże­li będzie to tech­nicz­nie moż­li­we; doty­czy to sytu­acji, w któ­rej prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy lub zawar­tej umo­wy oraz w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny,

9) wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych ze skut­kiem na przy­szłość wobec prze­twa­rza­nia tych danych, któ­re są prze­twa­rza­ne na pod­sta­wie zgo­dy; doty­czy to np. danych ze stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych prze­twa­rza­nych w ramach pli­ków cookies (w tym przy­pad­ku nale­ży doko­nać zmian w kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej na zasa­dach wska­za­nych w Poli­ty­ce Pli­ków Cookies sto­so­wa­nej przez Syg­mum, co może jed­nak wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nie inter­ne­to­wej Ser­wi­su lub Mediów Spo­łecz­no­ścio­wych).

10) wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zo­ru­ją­ce­go prze­strze­ga­nie prze­pi­sów ochron­ny danych oso­bo­wych tj. do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.

V. Bez­pie­czeń­stwo danych i infor­ma­cji

Syg­mum dokła­da wszel­kich sta­rań, aby wszyst­kie gro­ma­dzo­ne i prze­twa­rza­ne dane były chro­nio­ne przy uży­ciu ade­kwat­nych środ­ków tech­nicz­nych oraz pro­ce­dur bez­pie­czeń­stwa w celu zabez­pie­cze­nia ich przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem, nie­au­to­ry­zo­wa­ną mody­fi­ka­cją, ujaw­nie­niem oraz znisz­cze­niem. W szcze­gól­no­ści:

1) Ser­wis odno­to­wu­je pró­by nie­au­to­ry­zo­wa­ne­go dostę­pu i w razie podej­rze­nia wła­ma­nia ist­nie­je moż­li­wość szyb­kiej wery­fi­ka­cji czy mia­ło miej­sce naru­sze­nie zasad bez­pie­czeń­stwa,

2) przy świad­cze­niu Usług dro­gą elek­tro­nicz­ną Syg­mum sto­su­je szy­fro­wa­nie SSL, oraz zapo­ry sie­cio­we (fire­wall),

3) dane na ser­we­rach Ser­wi­su pod­le­ga­ją cyklicz­nej archi­wi­za­cji (tzw. bac­kup),

4) dane prze­cho­wy­wa­ne w Ser­wi­sie są chro­nio­ne pro­gra­mem anty­wi­ru­so­wym, któ­ry ska­nu­je zapi­sy­wa­ne dane pod kątem obec­no­ści wiru­sów. Baza sygna­tur pro­gra­mu anty­wi­ru­so­we­go jest regu­lar­nie aktu­ali­zo­wa­na,

5) Syg­mum sto­su­je i kon­tro­lu­je wła­sne meto­dy gro­ma­dze­nia, prze­cho­wy­wa­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji, w tym fizycz­ne środ­ki bez­pie­czeń­stwa (m.in. szy­fro­wa­nie dys­ków urzą­dzeń, opa­trze­nie hasłem dostę­pu do urzą­dzeń, czy apli­ka­cji uczest­ni­czą­cych w prze­twa­rza­niu danych), aby chro­nić przed nie­upraw­nio­nym dostę­pem do prze­twa­rza­nych danych,
w tym danych prze­twa­rza­nych w związ­ku z korzy­sta­niem z pocz­ty ema­il lub z komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych przez Syg­mum w celu komu­ni­ko­wa­nia się z Oso­ba­mi. Syg­mum zastrze­ga jed­nak, iż każ­da Oso­ba korzy­sta­ją­ca z komu­ni­ka­to­rów inter­ne­to­wych, czy pocz­ty ema­il jest zobo­wią­za­na do zapo­zna­nia się z zasa­da­mi bez­pie­czeń­stwa danych oraz infor­ma­cja­mi sto­so­wa­ny­mi przez pod­mio­ty udo­stęp­nia­ją­ce wska­za­ne narzę­dzia komu­ni­ka­cyj­ne, a tak­że do prze­strze­ga­nia wyni­ka­ją­cych z nich posta­no­wień,

6) dostęp do danych oso­bo­wych udzie­la­ny jest jedy­nie tym pra­cow­ni­kom i kon­tra­hen­tom Syg­mum, któ­rym jest on nie­zbęd­ny do prze­twa­rza­nia ich na potrze­by Syg­mum lub w związ­ku ze świad­cze­niem usług. Pod­mio­ty powią­za­ne z Syg­mum, zaufa­ni part­ne­rzy i zewnętrz­ni usłu­go­daw­cy zarzą­dza­ją dany­mi zgod­nie z wymo­ga­mi bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny pry­wat­no­ści, a w przy­pad­ku nie­wy­peł­nie­nia tych zobo­wią­zań mogą ponieść odpo­wied­nie kon­se­kwen­cje praw­ne.

VI. Okres prze­cho­wy­wa­nia danych oso­bo­wych

1. Dane oso­bo­we są prze­cho­wy­wa­ne przez Syg­mum przez okres jaki jest nie­zbęd­ny dla osią­gnię­cia celów prze­twa­rza­nia, w szcze­gól­no­ści przez okres trwa­nia umów będą­cych pod­sta­wą prze­twa­rza­nia danych, a tak­że po ich zakoń­cze­niu
w nastę­pu­ją­cych celach:

1) docho­dze­nia rosz­czeń lub ochro­ny przed rosz­cze­nia­mi w związ­ku z wyko­ny­wa­niem umo­wy,

2) wyko­na­nia obo­wiąz­ków wyni­ka­ją­cych z prze­pi­sów pra­wa, w tym w szcze­gól­no­ści z prze­pi­sów podat­ko­wych
i rachun­ko­wych,

– do cza­su przedaw­nie­nia rosz­czeń lub zobo­wią­zań podat­ko­wych, któ­rych ter­mi­ny wyni­ka­ją z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa.

2. Syg­mum prze­cho­wu­je dane oso­bo­we dla celów mar­ke­tin­go­wych do cza­su wnie­sie­nia przez Oso­bę, któ­rej dane doty­czą, sprze­ci­wu wobec takie­go prze­twa­rza­nia.

3. By zapew­nić roz­li­czal­ność, czy­li udo­wod­nić prze­strze­ga­nie prze­pi­sów odno­szą­cych się do prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych, Syg­mum będzie prze­cho­wy­wa­ła dane Osób przez okres, w któ­rym jest zobo­wią­za­na do zacho­wa­nia danych lub doku­men­tów je zawie­ra­ją­cych, dla udo­ku­men­to­wa­nia speł­nie­nia wyma­gań praw­nych oraz umoż­li­wie­nia kon­tro­li ich speł­nie­nia przez orga­ny publicz­ne.

VII. Zmia­na posta­no­wień poli­ty­ki pry­wat­no­ści

Poli­ty­ka pry­wat­no­ści Syg­mum może ulec zmia­nom. Pra­wa Osób wyni­ka­ją­ce z niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści nie zosta­ną jed­nak
w żaden spo­sób ogra­ni­czo­ne bez ich wyraź­nej zgo­dy. Wszel­kie zmia­ny Poli­ty­ki pry­wat­no­ści będą publi­ko­wa­ne
w Ser­wi­sie, a Syg­mum będzie o nich rów­nież infor­mo­wać w widocz­ny spo­sób. Syg­mum zacho­wu­je rów­nież poprzed­nie wer­sje niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści, aby umoż­li­wić Oso­bom zapo­zna­nie się z nimi.

VIII. Inspek­tor Ochro­ny Danych

Wobec bra­ku obo­wiąz­ku praw­ne­go, Syg­mum nie wyzna­czy­ło Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych. W związ­ku z powyż­szym, we wszyst­kich kwe­stiach zwią­za­nych z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych nale­ży zwra­cać się bez­po­śred­nio do Syg­mum jako admi­ni­stra­to­ra danych oso­bo­wych. Dane kon­tak­to­we zosta­ły poda­ne w punk­cie IX niniej­sze­go doku­men­tu.

IX. Dane kon­tak­to­we

1. Sie­dzi­ba Syg­mum znaj­du­je się w Pozna­niu przy Pla­cu Wła­dy­sła­wa Ander­sa 7 (kod pocz­to­wy: 61–894).

2. W przy­pad­ku pytań doty­czą­cych niniej­szej Poli­ty­ki pry­wat­no­ści, nale­ży kon­tak­to­wać się z Syg­mum pod adre­sem e‑mail: info@molleo.de.

Niniej­sza poli­ty­ka pry­wat­no­ści wcho­dzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

I. Pli­ki cookies

1. Czym są pli­ki „cookies”?

„Cookies” to pli­ki tek­sto­we, dane infor­ma­tycz­ne prze­cho­wy­wa­ne w urzą­dze­niach Gości Ser­wi­su takich jak kom­pu­te­ry, tele­fo­ny komór­ko­we i table­ty, prze­zna­czo­ne do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych. Pozwa­la­ją m.in. ziden­ty­fi­ko­wać rodzaj urzą­dze­nia Gościa i wyświe­tlać stro­ny inter­ne­to­we dosto­so­wa­ne do indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Pli­ki „Cookies” zawie­ra­ją naj­czę­ściej adres stro­ny inter­ne­to­wej, czas prze­cho­wy­wa­nia na urzą­dze­niu Gościa oraz wła­sny uni­ka­to­wy iden­ty­fi­ka­tor.

2. W jakim celu uży­wa­ne są pli­ki „cookies?

Pli­ki „cookies” są uży­wa­ne w celu:

1) dosto­so­wa­nia zawar­to­ści stro­ny inter­ne­to­wej do pre­fe­ren­cji i urzą­dze­nia Gościa,

2) opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze stro­ny inter­ne­to­wej,

3) umoż­li­wie­nia zapi­sa­nia wybo­rów Gościa doty­czą­cych języ­ka, prze­glą­dar­ki, usta­wień wybra­nych ele­men­tów stro­ny inter­ne­to­wej, infor­ma­cji o loka­li­za­cji Gościa, czy rezy­gna­cji z pro­fi­lo­wa­nych reklam,

4) zabez­pie­cze­nia stron inter­ne­to­wych, by np. unie­moż­li­wić dostęp oso­bom nie­upraw­nio­nym,

5) two­rze­nia ano­ni­mo­wych, zagre­go­wa­nych sta­ty­styk, poma­ga­ją­cych zro­zu­mieć spo­sób korzy­sta­nia przez Gościa ze stron inter­ne­to­wych i tym samym umoż­li­wia­ją­cych ulep­sze­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści, z wyłą­cze­niem per­so­nal­nej iden­ty­fi­ka­cji,

6) zapew­nie­nia dopra­co­wa­nia i spraw­ne­go dzia­ła­nia stron inter­ne­to­wych, w tym bada­nia wydaj­no­ści stron inter­ne­to­wych.

3. Jakie dokład­nie pli­ki „cookies” są uży­wa­ne i jak moż­na je usu­nąć?

Sto­so­wa­ne są „cookies” sesyj­ne (tym­cza­so­we) oraz sta­łe.

1) „Cookies” sesyj­ne prze­cho­wy­wa­ne są na urzą­dze­niu Gościa do momen­tu wyłą­cze­nia prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

2) „Cookies” sta­łe prze­cho­wy­wa­ne są na urzą­dze­niu Gościa przez zde­fi­nio­wa­ny czas, któ­ry okre­śla­ny jest przez para­metr zawar­ty w pli­ku „cookies” — Gość dys­po­nu­je moż­li­wo­ścią ich ręcz­ne­go usu­nię­cia.

„Cookies” sto­so­wa­ne przez part­ne­rów Syg­mum pod­le­ga­ją ich wła­snej poli­ty­ce pry­wat­no­ści.

Opro­gra­mo­wa­nie wyko­rzy­sty­wa­ne do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych domyśl­nie dopusz­cza umiesz­cza­nie pli­ków „cookies” na urzą­dze­niu koń­co­wym (kom­pu­ter, tele­fon komór­ko­wy). Gość może doko­nać wła­ści­wej kon­fi­gu­ra­cji prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, aby zablo­ko­wać auto­ma­tycz­ne akcep­to­wa­nie pli­ków „cookies” lub uzy­skać każ­do­ra­zo­wą infor­ma­cję o prze­sła­niu pli­ku na swo­je urzą­dze­nie albo zde­fi­nio­wać czas ich prze­cho­wy­wa­nia. Wła­ści­we infor­ma­cje o obsłu­dze pli­ków „cookies” oraz moż­li­wych kon­fi­gu­ra­cjach dostęp­ne są w usta­wie­niach prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej. Poni­żej wska­za­no odno­śni­ki do stron róż­nych prze­glą­da­rek z instruk­cja­mi dot. pli­ków „cookies”, w tym spo­so­bów ich usu­wa­nia:

Chro­me: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Fire­fox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safa­ri: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/prywatno%C5%9B%C4%87-i-bezpiecze%C5%84stwo-9459eef6-f8d8-4c6b-b3d5-d038e624da57

Inter­net Explo­rer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Ope­ra: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Poziom ogra­ni­czeń doty­czą­cy sto­so­wa­nia pli­ków „cookies” może wpły­nąć na dostęp­ność i funk­cjo­nal­no­ści ofe­ro­wa­ne w Ser­wi­sie, aż do zablo­ko­wa­nia moż­li­wo­ści jego pra­wi­dło­we­go użyt­ko­wa­nia. W przy­pad­ku usług udo­stęp­nia­nych w Ser­wi­sie przez Syg­mum akcep­ta­cja „cookies” jest wyma­ga­na w celu pra­wi­dło­we­go korzy­sta­nia z nich przez Gości.

Zde­fi­nio­wa­nie zasad sto­so­wa­nia pli­ków „cookies” w prze­glą­dar­ce inter­ne­to­wej może rów­nież wpły­nąć na moż­li­wość korzy­sta­nia z innych ser­wi­sów, wyko­rzy­stu­ją­cych pli­ki „cookies”. Gość powi­nien zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę, czy defi­niu­jąc para­me­try „cookies” w prze­glą­dar­ce czy­ni to glo­bal­nie (dla wszyst­kich ser­wi­sów), czy wyłącz­nie dla ser­wi­su www.molleo.de.

4. Pli­ki „cookies” a dane oso­bo­we

Co do zasa­dy pli­ki „cookies” same w sobie nie sta­no­wią danych oso­bo­wych. Jed­nak pew­ne infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne w pli­kach „cookies” w połą­cze­niu z inny­mi infor­ma­cja­mi o Gościu, mogą być trak­to­wa­ne jako dane oso­bo­we. Dane oso­bo­we gro­ma­dzo­ne przy uży­ciu pli­ków „cookies” mogą być zbie­ra­ne wyłącz­nie w celu wyko­ny­wa­nia okre­ślo­nych funk­cji i aktyw­no­ści na rzecz Gościa. Takie dane są zaszy­fro­wa­ne w spo­sób unie­moż­li­wia­ją­cy dostęp do nich oso­bom nie­upraw­nio­nym.

5. Infor­ma­cje dodat­ko­we

Syg­mum zastrze­ga, że w ramach Ser­wi­su mogą zostać zamiesz­czo­ne lin­ki i infor­ma­cje umoż­li­wia­ją­ce Gościom bez­po­śred­nie dotar­cie do innych stron inter­ne­to­wych i ser­wi­sów. Syg­mum nie ma wpły­wu na pro­wa­dzo­ną przez admi­ni­stra­to­rów tych stron poli­ty­kę wyko­rzy­sty­wa­nia pli­ków „cookies” i nie pono­si za nie odpo­wie­dzial­no­ści, chy­ba że wska­za­no ina­czej. Suge­ro­wa­ne jest, by przed korzy­sta­niem z zaso­bów przez nie ofe­ro­wa­nych, Goście zapo­zna­li się z zasa­da­mi sto­so­wa­nia pli­ków „cookies”, jeże­li tako­we zosta­ły stwo­rzo­ne, a w przy­pad­ku ich bra­ku skon­tak­to­wa­li się z admi­ni­stra­to­rem danej stro­ny celem uzy­ska­nia infor­ma­cji na ten temat.