Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Serwisu www.molleo.de oraz profili Molleo w Mediach Społecznościowych

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Poniższym pojęciom pisanym z wielkiej litery, użytym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

1) Sygmum – administrator Serwisu świadczący usługę udostępnienia zasobów i informacji na rzecz osób, odwiedzających stronę internetową Serwisu lub profil w Mediach Społecznościowych: Sygmum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), przy Pl. Władysława Andersa 7, kod pocztowy: 61-894 Poznań, zarejestrowana z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923332, NIP: 7831843495, REGON: 520002893, tel. +49 1520 4200 576, e-mail: info@molleo.de,

2) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu,

3) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla internetowych platform (serwisów) społecznościowych, na których Sygmum prowadzi profile i za pośrednictwem których świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu,

4) Molleo – znak towarowy oraz logo, należące i wykorzystywane przez Sygmum do oznaczania swoich usług na rynku,

5) Oferta – opis usług świadczonych przez Sygmum w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, służący ich promowaniu; wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki umieszczone w Serwisie lub Mediach Społecznościowych należy traktować nie jako ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy,

6) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Sygmum,

7) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.molleo.de, za pośrednictwem której Sygmum świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu,

8) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sygmum na rzecz Gości, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie wskazanego podmiotu, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań, o których mowa w § 3 ust. 1

2. Regulamin został wydany przez Sygmum, która na jego podstawie świadczy Usługi.

3. Regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, w tym w szczególności:

1) warunki, na jakich Sygmum udostępnia Serwis oraz Media Społecznościowe do korzystania (w tym zawarte w nich treści) oraz świadczy przy ich pomocy Usługi,

2) zasady korzystania z zasobów Serwisu oraz Mediów Społecznościowych.

4. Regulamin jest udostępniany w każdym czasie przez Sygmum nieodpłatnie wszystkim osobom odwiedzającym Serwis oraz Media Społecznościowe i korzystającym z Usług dostępnych za ich pośrednictwem. Regulamin jest udostępniany w Serwisie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pośrednictwem sieci Internet.

5. Zastosowanie Regulaminu jest wyłączone wobec tych funkcjonalności Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz Usług świadczonych przez Sygmum, które wyraźnie zostały uregulowane odrębnymi regulaminami lub umowami (np. ogólne regulaminy serwisu Facebook, Instagram oraz LinkedIn regulujące zasady działania tych serwisów).

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu i Mediów Społecznościowych oraz świadczenia Usług

1. Gośćmi Serwisu oraz Mediów Społecznościowych mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat oraz osoby poniżej 16 roku życia, z zastrzeżeniem, iż jeżeli korzystanie z Serwisu wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. Sygmum zastrzega, iż zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, jako administrator danych osobowych, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała. W przypadku Gości Mediów Społecznościowych weryfikacja wieku Gościa, a tym samym wyrażenia ewentualnej zgody na korzystanie przez osobę poniżej 16 roku życia z zasobów umieszczonych w tych Mediach odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez administratorów Mediów Społecznościowych.

2. Podczas korzystania z Serwisu, zwłaszcza podczas korzystania z formularza kontaktowego, oraz podczas korzystania z Mediów Społecznościowych, w tym udostępnianych za ich pośrednictwem komunikatorów internetowych każdy Gość jest zobowiązany do podawania wymaganych i prawdziwych danych. Osoba odwiedzająca Serwis lub Media Społecznościowe jest odpowiedzialna za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Gość podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu względem Sygmum i osób trzecich, których interesy mogą zostać w ten sposób naruszone.

3. W celu korzystania z Serwisu, Mediów Społecznościowych lub Usług należy spełnić poniższe warunki techniczne:

1) posiadać dostęp do sieci Internet,

2) korzystać z przeglądarki internetowej (jedna z następujących): Firefox, Chrome, Safari, Edge, Opera, zaktualizowanej do najnowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript,

3) posiadać urządzenie, którego parametry techniczne pozwalają na obsługę wyżej wymienionych przeglądarek internetowych,

4) posiadać aktywne konto poczty e-mail lub aktywny numer telefonu kontaktowego, w przypadku korzystania przez Gościa z formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie,

5) w przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego, antyspamowego lub zapory sieciowej (oprogramowanie typu firewall), które ze względu na swoje ustawienia blokują dostęp do niektórych serwisów internetowych w tym do Serwisu albo uniemożliwiają korzystanie z określonych funkcji – konieczna jest odpowiednia konfiguracja oprogramowania, w szczególności poprzez dodanie adresu Serwisu do adresów zaufanych, sieci Internet,

6) w przypadku korzystania z treści umieszczonych w Mediach Społecznościowych – spełniać warunki techniczne określone przez serwisy Mediów Społecznościowych, a dostępne bezpośrednio na stronie internetowej wymienionego serwisu oraz posiadać aktywne konto w tych serwisach,

7) w przypadku korzystania przez Gościa z komunikatorów internetowych Gość powinien spełniać warunki techniczne określone dla tych aplikacji przez ich producentów lub dystrybutorów, a dostępne dla użytkownika w momencie ich instalowania na urządzeniach je obsługujących lub udostępnionych na stronach internetowych, dedykowanych wymienionym aplikacjom. W celu sprawnego komunikowania się z Sygmum za pośrednictwem wymienionych komunikatorów, Gość powinien:

a) posiadać najnowszą wersję jednej z wymienionych aplikacji zainstalowaną na urządzeniu, a w przypadku korzystania z komunikatorów za pośrednictwem strony internetowej – najnowszą wersję przeglądarki,

b) mieć zarejestrowane konto,

c) w przypadku połączeń audio/video mieć wbudowaną kamerkę internetową, głośniki oraz mikrofon lub posiadać zewnętrzne urządzenia kompatybilne z urządzeniem Gościa, a także skonfigurować je w sposób umożliwiający przesyłanie i odbieranie obrazu i/lub dźwięku oraz wyrazić zgodę na dostęp do obrazu i dźwięku z kamery internetowej oraz mikrofonu.

4. Sygmum dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu oraz treści umieszczonych w Mediach Społecznościowych było możliwe ze wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu narzędzi innych niż wymienione w ust. 3.

5. Sygmum nie odpowiada za możliwość i efektywność korzystania w całości lub części z Mediów Społecznościowych oraz komunikatorów internetowych przez Gościa, w przypadku niespełniania przez niego warunków technicznych określonych przez administratorów tych mediów społecznościowych lub producentów komunikatorów internetowych które Gość może znaleźć bezpośrednio na stronach wskazanych serwisów oraz aplikacji.

§ 3. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną

1. W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną, Sygmum:

1) udostępnienia Gościom Serwis, w ramach którego Gość jest uprawniony do:

a) przeglądania treści Serwisu, w tym Ofert,

b) kontaktu z Sygmum za pośrednictwem udostępnionego formularza kontaktowego,

2) udostępnienia Gościom Serwisu adres e-mail służący wymianie korespondencji (z inicjatywy Gościa) pomiędzy Gościem a Sygmum,

3) udostępnienia Gościom treści zamieszczone na prowadzonych przez siebie profilach w Mediach Społecznościowych, w ramach których Gość jest uprawniony do:

a) przeglądania treści profilu,

b) wyszukiwania i przeglądania na profilu Ofert,

c) kontaktu za pośrednictwem udostępnionych przez Media Społecznościowe komunikatorów internetowych,

d) w zależności od funkcjonalności określonych Mediów Społecznościowych – komentowania oraz oznaczania określonych treści w formie polubienia lub innej dostępnej, a także do udostępniania treści (w tym obrazów oraz filmów video) zamieszczonych na profilu.

2. Realizacja usługi polegającej na możliwości wymiany korespondencji pomiędzy Gościem a Sygmum odbywa się wg następujących zasad:

1) dla korespondencji prowadzonej w oparciu o formularz kontaktowy:

a) odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie 48 godzin od momentu wysłania wiadomości do Sygmum; do czasu odpowiedzi nie wlicza się sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

b) po upływie wskazanego powyżej terminu, jeżeli Gość nie otrzyma odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość, należy zweryfikować folder SPAM/Śmieci w skrzynce odbiorczej Gościa. Jeżeli we wskazanym folderze Gość nie odnajdzie wiadomości e-mail, powinien skontaktować się z Sygmum za pomocą innej, dostępnej formy kontaktu np. elektronicznie (mailowo) korzystając z udostępnionego na stronach Serwisu adresu e-mail lub telefonicznie dzwoniąc na wskazany na stronach Serwisu numeru telefonu,

2) dla korespondencji prowadzonej za pośrednictwem komunikatorów internetowych udostępnianych przez Media Społecznościowe, w ramach którego Sygmum prowadzi swój profil:

a) przesłanie wiadomości za pośrednictwem komunikatora internetowego odbywa się w oparciu o aplikacje: Messenger lub inne wbudowane w serwisy Mediów Społecznościowych komunikatory internetowe i zgodnie z niezależnymi od niniejszego Regulaminu zasadami i regulaminami obowiązującymi w ramach przedmiotowych aplikacji,

b) odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie maksymalnie 48 godzin od momentu wysłania wiadomości do Sygmum; do czasu odpowiedzi nie wlicza się sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce,

c) po upływie wskazanego powyżej terminu, jeżeli Gość nie otrzyma odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość, należy Gość powinien skontaktować się z Sygmum za pomocą innej, dostępnej formy kontaktu np. elektronicznie (mailowo) korzystając z udostępnionego na stronach Serwisu adresu e-mail lub telefonicznie dzwoniąc na wskazany na stronach Serwisu numeru telefonu,

3) dla korespondencji prowadzonej za pośrednictwem poczty elektronicznej:

a) wiadomość e-mail należy przesłać na udostępniony w Serwisie adres e-mail,

b) odpowiedź na przesłaną wiadomość, Gość uzyskuje w terminie 48 godzin od momentu odebrania wiadomości przez Sygmum, do czasu odpowiedzi nie wlicza się sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

c) po upływie wskazanego powyżej terminu, jeżeli Gość nie otrzyma odpowiedzi na przesłaną przez niego wiadomość, należy zweryfikować folder SPAM/Śmieci w skrzynce odbiorczej Gościa. Jeżeli we wskazanym folderze Gość nie odnajdzie wiadomości e-mail, powinien skontaktować się z Sygmum za pomocą innej, dostępnej formy kontaktu np. telefonicznie dzwoniąc na wskazany na stronach Serwisu numeru telefonu,

4) dostęp do korespondencji wymienianej pomiędzy Gościem a Sygmum – bez względu na wybraną przez Gościa formę kontaktu – posiada Sygmum oraz upoważnione przez nią osoby, jak również inne podmioty biorące udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną na rzecz Gościa, np. dostawcy usług internetowych, firmy telekomunikacyjne itp. na podstawie zawartych pomiędzy Sygmum z tymi podmiotami, umów powierzenia przetwarzania danych. W przypadku korespondencji wymienianej za pośrednictwem komunikatorów internetowych (np. Messenger) dostęp do treści, w ramach obowiązujących dla tych aplikacji regulaminów, mogą mieć również podmioty udostępniające wskazane narzędzia. Przedmiotowe działanie jest podejmowane przez te podmioty, niezależnie od Sygmum i niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku korzystania przez Gościa z treści zamieszczonych przez Sygmum w Mediach Społecznościowych lub kontaktowania się z Sygmum za pośrednictwem komunikatorów internetowych, Gość jednocześnie korzysta z usług świadczonych przez administratorów tych Mediów Społecznościowych lub producentów oprogramowania przeznaczonego do komunikacji zdalnej. Usługi te są realizowane przez inne podmioty, na podstawie odrębnych regulaminów, polityk prywatności oraz na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (osobnego stosunku prawnego), którego Sygmum nie jest Stroną. Sygmum nie ma wpływu na dostępność, charakter oraz jakość tych odrębnych usług wobec czego przed skorzystaniem z usług, o których mowa w niniejszym ustępie, Sygmum rekomenduje zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami, instrukcjami oraz polityką prywatności dotyczącymi świadczenia przedmiotowych usług przez podmioty inne niż Sygmum.

4. Serwis, ani Media Społecznościowe nie udostępniają funkcjonalności zawierania umów z Sygmum. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki umieszczone w Serwisie lub Mediach Społecznościowych należy traktować nie jako ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia docelowej umowy.

§ 4. Zawarcie i rozwiązanie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu zostaje zawarta na okres korzystania z Usług, z chwilą:

1) rozpoczęcia korzystania przez Gościa z Serwisu,

2) odwiedzenia przez Gościa Mediów Społecznościowych, w tym podjęcia przez Gościa kontaktu z Sygmum za pośrednictwem komunikatorów internetowych,

3) podjęcia przez Gościa kontaktu z Sygmum za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia świadczenia Usług na rzecz Gościa, w szczególności z chwilą opuszczenia przez Gościa Serwisu, opuszczenia przez Gościa profilu Sygmum umieszczonego w w ramach Mediów Społecznościowych, a w przypadku zainicjowania przez Gościa kontaktu z Sygmum z chwilą uzyskania przez Gościa odpowiedzi na pytania zadane odpowiednio za pośrednictwem poczty e-mail, zakończenia rozmowy chat lub video za pośrednictwem komunikatora internetowego. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym przypadku ulega rozwiązaniu z chwilą podjęcia decyzji przez Sygmum o zaprzestaniu świadczenia wybranych Usług w ogóle lub zaprzestaniu ich świadczenia na rzecz danego Gościa.

3. Decyzja Sygmum o zaprzestaniu świadczenia Usług na rzecz Gościa może wynikać z:

1) naruszeń postanowień Regulaminu przez Gościa,

2) zaprzestania świadczenia Usług przez Sygmum w całości lub w części.

§ 5. Podstawowe prawa i obowiązki Sygmum oraz Gości

I. Prawa i obowiązki Sygmum

1. Sygmum zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Gości.

2. Sygmum dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych były prawidłowe, aktualne i dostępne nieprzerwanie.

3. Sygmum nie ponosi odpowiedzialności:

1) za zachowania Gości w ramach Serwisu oraz w ramach Mediów Społecznościowych,

2) za następstwa działań podjętych przez Gości oraz osoby trzecie, naruszające postanowienia Regulaminu,

3) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, powstałe w wyniku:

a) działania osób trzecich lub siłej wyższej,

b) będące następstwem korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem,

c) wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego,

d) awarii sieci energetycznej,

e) niemożności korzystania z Serwisu spowodowanej w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania osoby korzystającej z Serwisu,

4) za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Mediów Społecznościowych oraz komunikatorów internetowych, w tym również za brak dostępu do nich, będących wynikiem nieprawidłowego działania tych Mediów lub komunikatorów,

5) za prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych przez Gości w ramach Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz komunikatorów internetowych.

4. Sygmum zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu, w tym modernizacją lub przebudową profili społecznościowych w ramach Mediów Społecznościowych albo z pracami konserwacyjnymi. Sygmum dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług odbywały się w godzinach nocnych, nie były uciążliwe dla osób korzystających z Serwisu, czy odwiedzających Media Społecznościowe, a także by były one wcześniej informowane o planowanych pracach serwisowych.

II. Prawa i obowiązki Gości

1. Wszelkie działania w ramach Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych Sygmum podejmowane przez Gości powinny być zgodne z dobrymi obyczajami i obowiązującymi przepisami prawa. Osoby odwiedzające Serwis oraz Media Społecznościowe zobowiązane są do powstrzymania się od działań, które wpływają negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych lub mogłyby szkodzić innym Gościom.

2. Osoby odwiedzające Serwis oraz Media Społecznościowe ponoszą pełną odpowiedzialność za podejmowane działania
i zaniechania związane z korzystaniem z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych i mogą ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sygmum lub innych Gości.

3. Każdy Gość oświadcza, iż zapoznał się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje bezwarunkowo wszystkie postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu Gość jest zobowiązany do powstrzymania się od dalszego korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych Sygmum.

4. Goście akceptują konieczność podania danych niezbędnych przy korzystaniu z Usług, zwłaszcza związanych z przesyłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, w szczególności aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej lub aktywnego numeru telefonu.

5. Goście korzystający z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

1) korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w sposób sprzeczny z Regulaminem,

2) podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz Mediów Społecznościowych,

3) od korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w sposób uciążliwy dla innych Gości,

4) wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sygmum.

§ 6. Ochrona praw własności intelektualnej Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów oraz inne informacje, dostępne na stronie Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych stanowią przedmiot praw Sygmum lub osób trzecich. Rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, klasyfikacje, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Sygmum lub osób trzecich. Wymienione powyżej elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Gości z materiałów wskazanych w ust. 1 w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

1) modyfikowanie lub zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części,

2) umieszczanie odesłań do Serwisu oraz Mediów Społecznościowych w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów,

3) zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy,

4) rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu oraz Mediów Społecznościowych Sygmum.

3. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu oraz Mediów Społecznościowych materiałów każdorazowo wymaga zgody Sygmum i nie może naruszać:

1) postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa,

2) interesów Sygmum oraz podmiotów trzecich.

§ 7. Bezpieczeństwo, prywatność i poufność w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych

I. Bezpieczeństwo w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych

1. Nadrzędnym celem Sygmum, jako administratora danych osobowych osób odwiedzających Serwis oraz Media Społecznościowe, jest zapewnienie wszystkim Gościom Serwisu oraz Mediów Społecznościowych ochrony prywatności oraz danych i dokumentów wykorzystywanych w trakcie korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony danych osobowych oraz prawa telekomunikacyjnego. Sygmum dokłada wszelkich starań, aby chronić Gości przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem danych użytkowanych za pośrednictwem lub przy udziale Serwisu oraz Mediów Społecznościowych.

2. W celu ochrony danych Gości w Serwisie:

1) przy świadczeniu Usług, Sygmum stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall),

2) dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup),

3) dane przechowywane w Serwisie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest regularnie aktualizowana,

4) Sygmum kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych,

5) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie pracownikom i kontrahentom Sygmum, w zakresie niezbędnym do przetwarzania ich na potrzeby Sygmum lub w związku ze świadczeniem usług. Ponadto na mocy umowy podmioty te są zobowiązane do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

3. W przypadku korzystania przez Gościa z treści zamieszczonych przez Sygmum w Mediach Społecznościowych lub kontaktowania się z Sygmum za pośrednictwem komunikatorów internetowych, Gość jednocześnie korzysta z usług świadczonych przez administratorów tych Mediów Społecznościowych lub producentów oprogramowania przeznaczonego do komunikacji zdalnej. Podmioty te są odrębnymi od Sygmum administratorami danych osobowych, przetwarzającymi dane Gości na własne potrzeby na podstawie odrębnych regulaminów, polityk prywatności oraz na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (osobnego stosunku prawnego), którego Sygmum nie jest Stroną. Sygmum nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych Gości przez wskazane wyżej podmioty, w tym za stosowane przez te podmioty organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa. Sygmum rekomenduje zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami, instrukcjami oraz polityką prywatności dotyczącymi świadczenia przedmiotowych usług przez podmioty inne niż Sygmum przed skorzystaniem z nich.

4. W celu ochrony danych Gości odwiedzających profil Sygmum na Facebooku, Sygmum zgodnie z art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zawarła z Facebookiem porozumienie zwane „wspólnym kontrolowaniem”. Szczegóły tego porozumienia dostępne są tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Przedmiotowe porozumienie jest wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 5 czerwca 2018 r. (C-210/16).

II. Prywatność i poufność w Serwisie oraz w Mediach Społecznościowych

1. Dane osobowe podane przez Gości w miejscach do tego przeznaczonych są przetwarzane przez Sygmum zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronach Serwisu. Sygmum zbiera również dane Gości odwiedzających Serwis za pośrednictwem plików „cookies”, m.in. w celu gromadzenia danych statystycznych, zgodnie z zasadami wskazanymi w Polityce plików „cookies” dostępnej na stronach Serwisu. Media Społecznościowe mogą korzystać z narzędzi statystycznych, aby dostarczyć Sygmum informacji na temat zasięgu oraz współczynników interakcji na profilach należących do Sygmum.

2. Sygmum zastrzega sobie prawo do filtrowania i zatrzymywania wiadomości wysyłanych przez Gości w ramach narzędzi udostępnionych przez Serwis np. formularz kontaktowy czy Media Społecznościowe np. komunikator internetowy,
w szczególności, jeżeli mają charakter spamu, zawierają treści naruszające niniejszy Regulamin lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu.

§ 8. Kontakt, tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

I. Kontakt

1. Kontakt z Sygmum w sprawie Usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu może nastąpić
w formie:

1) pisemnej na adres: Sygmum sp. z o.o., Pl. Władysława Andersa 7, 61-894 Poznań,

2) elektronicznej na adres email: info@molleo.de lub poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie www.molleo.de.

2. Sygmum może kontaktować się z Gościem, w formie:

1) elektronicznej na wskazany przez Gościa adres email lub za pośrednictwem komunikatora internetowego,

2) telefonicznej na wskazany przez Gościa numer telefonu,

pod warunkiem wskazania tych danych kontaktowych przez Gościa za pośrednictwem wiadomości e-mail, funkcjonalności formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, funkcjonalności komunikatora internetowego lub telefonicznie.

II. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

1. Sygmum dokłada wszelkich starań w celu należytego świadczenia Usług drogą elektroniczną, zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz Mediów Społecznościowych (w zakresie w jakim jest to zależne od Sygmum), a także udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z ich funkcjonowaniem.

2. Jeżeli zdaniem Gości Usługi świadczone na podstawie Regulaminu nie są realizowane przez Serwis oraz Media Społecznościowe lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, mają oni prawo do złożenia reklamacji w sposób określony poniżej:

1) reklamację można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy wskazane w pkt I. ust. 1. powyżej,

2) reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.

3. Gość ma również prawo do zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu, Mediów Społecznościowych oraz dostępnych treści czy narzędzi. Przedmiotowe zgłoszenie powinno mieć formę pisemną lub elektroniczną i w zależności od wybranej formy kontaktu powinno zostać przesłane na adresy wskazane w pkt. I ust. 1 powyżej.

4. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Sygmum pisemnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu osobie składającej reklamację przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.

5. Gość ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Sygmum w ramach reklamacji (odwołanie). Wówczas postanowienia § 8, punkt II, ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

6. Sygmum zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Sygmum nie będą rozpatrywane.

7. Sygmum zastrzega, że reklamacje odnoszące się do technicznych aspektów funkcjonowania Mediów Społecznościowych, Gość powinien kierować bezpośrednio do podmiotów odpowiedzialnych za ich prawidłowe działanie.

§ 9. Postanowienia końcowe

I. Zmiany Regulaminu

1. Sygmum zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany zasad funkcjonowania Mediów Społecznościowych lub zmiany przepisów prawa.

2. Aktualny Regulamin będzie zawsze dostępny na stronie internetowej Serwisu, a korzystanie przez Gościa z Serwisu oraz odwiedzanie Mediów Społecznościowych będzie jednoznaczne z akceptacją jego treści.

II. Obowiązywanie Regulaminu

Niniejszy Regulamin i wynikające z niego zapisy są obowiązujące w odniesieniu do Serwisu oraz Mediów Społecznościowych
(w tym komunikatorów internetowych) oraz w odniesieniu do korespondencji mailowej prowadzonej pomiędzy Gościem a Sygmum bez wykorzystania formularza kontaktowego udostępnionego na stronie Serwisu.

III. Prawo właściwe i spory

1. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze świadczonych Usług drogą elektroniczną i korzystania z Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, nierozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez sąd określony w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.