Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SYGMUM

I. Informacje ogólne i definicje

1. Poniższym pojęciom, użytym w Polityce Prywatności nadaje się następujące znaczenie:

1) Sygmum – administrator Serwisu świadczący usługę udostępnienia zasobów i informacji na rzecz osób, odwiedzających stronę internetową Serwisu lub profil w Mediach Społecznościowych, a także świadczący usługi w zakresie tworzenia stron internetowych i aplikacji, a także brandingu lub marketingu: Sygmum sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Polska), przy Pl. Władysława Andersa 7, kod pocztowy: 61-894 Poznań, zarejestrowana z kapitałem zakładowym w wysokości 5000 zł w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000923332, NIP: 7831843495, REGON: 520002893, tel. +49 1520 4200 576, e-mail: info@molleo.de,

2) dane osobowe – wszelkie informacje (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, czy adres zamieszkania) dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, będącej Gościem Serwisu/Mediów Społecznościowych, Klientem Sygmum lub Dostawcą,

3) Dostawca – osoba fizyczna, prawna lub będąca podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która świadczy na rzecz Sygmum określone usługi lub dokonuje na rzecz Sygmum dostawy towarów; pod pojęciem Dostawcy należy również rozumieć osoby fizyczne, będące pracownikami i/lub przedstawicielami Dostawcy, działającymi na jego polecenie i w jego imieniu w ramach umów zawieranych oraz już zawartych pomiędzy Sygmum a Dostawcą,

4) Gość – osoba fizyczna, która odwiedza i przegląda zawartość Serwisu i/lub Mediów Społecznościowych Sygmum,

5) Klient – osoba fizyczna, prawna lub będąca podmiotem nieposiadającym osobowości prawnej, ale mogącym we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, zawierająca z Sygmum umowę o świadczenie usług w zakresie tworzenia stron internetowych i aplikacji, a także brandingu lub marketingu; pod pojęciem Klienta należy również rozumieć osoby fizyczne, będące pracownikami i/lub przedstawicielami Klienta, działającymi na jego polecenie i w jego imieniu w ramach umów zawieranych oraz już zawartych pomiędzy Sygmum a Klientem,

6) Oferta – opis usług świadczonych przez Sygmum w ramach prowadzonej działalności, służący ich promowaniu; wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki umieszczone w Serwisie lub Mediach Społecznościowych należy traktować nie jako ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jako zaproszenie do negocjacji i zawarcia umowy,

7) Osoba – osoba fizyczna której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Sygmum, w szczególności Gość, Dostawca lub Klient,

8) Media Społecznościowe – nazwa wspólna dla internetowych platform (serwisów) społecznościowych, na których Sygmum prowadzi profile i za pośrednictwem których świadczy na rzecz Gości Usługi wymienione w § 3 Regulaminu. Dotyczy to serwisu Facebook (adres profilu: https://www.facebook.com/molleo.de, nazwa profilu: Molleo) oraz LinkedIn (adres profilu: https://www.linkedin.com/company/molleo, nazwa profilu Molleo),

9) Serwis – platforma internetowa prowadzona pod adresem www.molleo.de, za pośrednictwem której Sygmum świadczy na rzecz Gości Usługi w ramach umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

10) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sygmum na rzecz Gości, polegająca na przesyłaniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie, bez jednoczesnej obecności fizycznej stron w celu realizacji zadań wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym, m.in.: udostępnianie Ofert za pośrednictwem Serwisu oraz Mediów Społecznościowych, prowadzenie korespondencji za pośrednictwem adresów elektronicznych.

Odwołanie do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie” w niniejszym dokumencie, oznacza wszelkie czynności
i operacje wykonywane na danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia usług), chyba że zastrzeżono inaczej.

2. Nadrzędnym celem Sygmum jako administratora danych osobowych Gości, Klientów oraz Dostawców jest zapewnienie ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności dotyczących:

1) ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”),

2) świadczenia usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

3) ochrony praw konsumentów – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W związku z powyższym, jak również w celu zapewnienia Osobom, których dane są przetwarzane przez Sygmum, dostępu do informacji związanych z ochroną prywatności, Sygmum opracowała i przyjęła niniejszy dokument zawierający politykę prywatności. Dokument zawiera informacje dotyczące w szczególności:

1) przetwarzania danych osobowych, w tym ich pozyskiwania i przechowywania przez Sygmum,

2) sposobu wykorzystywania danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu,
odwiedzaniem Mediów Społecznościowych, a także zawieraniem z Sygmum i wykonywaniem umów na świadczenie usług w zakresie tworzenia stron internetowych i aplikacji, a także brandingu lub marketingu oraz innych umów zawieranych przez Sygmum z Klientami lub Dostawcami,

3) udostępniania danych osobowych innym podmiotom,

4) uzyskania dostępu do danych osobowych oraz ich modyfikowania i usuwania,

5) bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych i informacji,

6) okresu przechowywania danych osobowych.

4. Sygmum pozyskuje dane osobowe od Gości oraz Klientów i Dostawców:

1) podczas przeglądania i korzystania przez te osoby i podmioty z treści Serwisu lub Mediów Społecznościowych jako informacje:

a) przekazywane Sygmum bezpośrednio przez te osoby/podmioty, w tym informacje przekazywane podczas korzystania z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie, odwiedzania i korzystania z Mediów Społecznościowych (w tym, m.in. oznaczania treści zamieszczonych przez Sygmum jako polubionych lub ich komentowania), wymiany korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych,

b) uzyskiwane i zbierane przez Sygmum podczas korzystania z Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu lub Mediów Społecznościowych w szczególności dotyczące: sposobu korzystania z Usług, używanego protokołu internetowego, adresu IP, danych o działaniu urządzenia, które jest wykorzystywane do korzystania z Usług, a także o awariach, aktywności systemów IT, ustawieniach sprzętu, typie i języku przeglądarki, datach i godzinach przesyłanych żądań oraz odsyłających adresach URL, plików „cookies”,

2) podczas komunikacji z Sygmum poprzez kontakt telefoniczny, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pośrednictwem komunikatorów internetowych,

3) w toku negocjowania i zawierania umów z Klientami oraz Dostawcami

II. Sposób, zakres i cele przetwarzania danych osobowych

1. Sygmum przetwarza, czyli, m.in. zbiera, przechowuje, analizuje dane osobowe w następujących celach:

1) zawarcia oraz wykonania zawieranych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów o świadczenie usług w zakresie tworzenia stron internetowych i aplikacji, a także brandingu lub marketingu oraz umów z Dostawcami. Dotyczy to w szczególności kontaktowania się z Gośćmi, Klientami oraz Dostawcami w związku z negocjowaniem, zawieraniem oraz wykonywaniem Umów, w tym udzielanie informacji oraz obsługę zapytań, reklamacji, a także dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikających z Umów,

2) spełnienia ciążących na Sygmum obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności dotyczących przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz zapewnienia rozliczalności ochrony danych osobowych, czyli możliwości wykazania, iż:

a) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą,

b) cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony,

c) przetwarzane dane są adekwatne, stosowne, ograniczone wyłącznie do celów związanych z ich przetwarzaniem,

d) dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający im bezpieczeństwo,

f) przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane,

3) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie w jakim pozyskanie zgody jest wymagane obowiązującymi przepisami prawa przy czynnościach przetwarzania danych w oparciu o pliki „cookies”, a także w zakresie prowadzenia bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Sygmum,

4) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sygmum (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), takich jak:

a) prowadzenie bezpośredniego marketingu usług świadczonych przez Sygmum, w tym kontaktowania się z Gośćmi, Klientami i Dostawcami w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez e-mail lub telefon,

b) monitorowanie aktywności Gości na stronach Serwisu oraz w Mediach Społecznościowych, wynikającej ze stosowanej przez Sygmum Polityki plików „cookies” w celu:

zapewnienia bezpieczeństwa Usług, które są świadczone przez Sygmum w ramach zawartych umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania wewnętrznych zasad Serwisu i Mediów Społecznościowych oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu w Serwisie,

optymalizacji treści i sposobu działania Serwisu, wykonywania analiz statystycznych, pozyskiwania informacji na temat zasięgu i współczynników interakcji na stronie

c) przeprowadzanie ankiet satysfakcji Gości, Klientów i Dostawców, pod kątem np. zadowolenia z rezultatów świadczonych usług w oparciu o zawartą umowę,

2. W przypadkach gdy jest to niezbędne do świadczenia usług przez Sygmum lub stanowi uzasadniony interes Sygmum – spółka jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych przez Gości, Klientów oraz Dostawców, w szczególności danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia, za pomocą których Goście uzyskują dostęp do Serwisu lub Mediów Społecznościowych. Wśród tych danych wymienić można: parametry oraz numery identyfikacyjne wykorzystywanego oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, informacje dotyczące korzystania z Serwisu lub innych zasobów, a także inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie wymienionych wyżej informacji będzie miało miejsce w szczególności w przypadku korzystania przez Gościa ze strony internetowej Serwisu lub Mediów Społecznościowych. To, w jaki sposób Sygmum wykorzystuje tego typu technologie, szerzej opisane zostało w Polityce plików „cookies”, dostępnej na stronach Serwisu.

3. Sygmum może dokonywać profilowania, tj. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych Gości, Klientów oraz Dostawców w celu wnioskowania o ich cechach. Profilowanie jest stosowane w przypadku, gdy jest niezbędne do wykonania niektórych usług, a także w celu poprawy jakości oferowanych usług oraz dla celów marketingowych. Sygmum nie podejmuje jednak żadnych zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu, które mogłyby wywołać jakiekolwiek skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpłynąć na zakres praw i obowiązków podmiotów, których dane dotyczą.

III. Udostępnianie i przekazywanie danych podmiotom trzecim oraz do krajów trzecich

1. Sygmum może:

1) powierzyć dane Osób podmiotom trzecim, które biorą udział w świadczeniu usług lub wspierają realizację zobowiązań Sygmum wynikających z umów zawartych z tymi Osobami (albo podmiotami reprezentowanymi przez te Osoby) lub na ich rzecz,

2) udostępnić dane podmiotom trzecim:

gdy pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w celach i na zasadach wynikających z tych przepisów, lub

za zgodą Osób.

Dotyczy to w szczególności:

1) banków, instytucji płatniczych, firm księgowych obsługujących rozliczanie należności z tytułu świadczonych usług oraz wynikających z zawartych umów (powierzenie danych),

2) dostawców usług internetowych, serwerowni, firm z branży IT, firm telekomunikacyjnych, w zakresie w jakim podmioty te biorą udział w świadczeniu usług na rzecz Osób (powierzenie danych osobowych),

3) podmiotów trzecich np. wyspecjalizowanych dostawców usług przechowywania danych, usług analitycznych, w celu świadczenia usług przez te podmioty na rzecz Sygmum, firm marketingowych, konsultingowych lub audytowych wspierających Sygmum w prowadzeniu działalności oraz w świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również w świadczeniu usług tworzenia stron internetowych i aplikacji oraz brandingu i marketingu (powierzenie danych osobowych).

2. W przypadku powierzenia danych osobowych, podmioty trzecie, którym dane są powierzane nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Osób dla własnych celów – dane będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Sygmum – a działania podmiotów trzecich podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności. Powierzenie danych innemu podmiotowi następuje w każdym przypadku w możliwie najmniejszym wymiarze, zarówno co do zakresu przetwarzanych danych, jak również co do zakresu dopuszczalnych czynności przetwarzania danych.

3. W przypadku powierzenia danych osobowych takim podmiotom jak np. bank, które uczestniczą w procesie związanym
z realizacją płatności z tytułu zawieranych umów lub wynikających ze zobowiązań Osób wobec Sygmum (jeżeli zostały przewidziane), z chwilą wykonania transakcji, podmioty te – na mocy obowiązujących przepisów – stają sią administratorami danych osobowych Osób, przetwarzającymi ich dane we własnym imieniu i na własne potrzeby. Administratorami danych osobowych Osób przetwarzającymi te dane we własnym imieniu i na własne potrzeby mogą stać się również inne podmioty, którym Sygmum powierza dane osobowe, jeżeli wynika to bezpośrednio z obowiązujących przepisów.

4. W przypadku udostępnienia danych osobowych (wyłącznie na podstawie zgody Osoby lub podmiotu, który jest przez nią reprezentowany albo w sytuacji, gdy pozwalają na to powszechnie obowiązujące przepisy prawa), podmioty, którym dane są udostępniane stają się odrębnymi od Sygmum administratorami danych osobowych. Sygmum zastrzega, że w takim przypadku nie ma wpływu na prowadzoną przez podmioty politykę ochrony danych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

5. Sygmum może udostępniać podmiotom trzecim zanonimizowane dane, czyli dane przekształcone w sposób uniemożliwiający identyfikację lub przyporządkowanie poszczególnych informacji do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której dane dotyczą lub przez którą dane zostały podane, w postaci danych statystycznych.

6. Sygmum nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych. Jednakże w przypadku korzystania przez Gościa z treści zamieszczonych przez Sygmum w Mediach Społecznościowych lub kontaktowania się z Sygmum za pośrednictwem komunikatorów internetowych, Gość jednocześnie korzysta z usług świadczonych przez administratorów tych Mediów Społecznościowych lub producentów oprogramowania przeznaczonego do komunikacji zdalnej. Usługi te są realizowane przez inne podmioty, na podstawie odrębnych regulaminów, polityk prywatności oraz na podstawie odrębnej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (osobnego stosunku prawnego), którego Sygmum nie jest Stroną. W takim przypadku dane mogą być przetwarzane przez podmioty mające siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, wobec czego Sygmum rekomenduje zapoznanie się z odpowiednimi regulaminami, instrukcjami oraz polityką prywatności dotyczącymi świadczenia wskazanych wyżej usług przez podmioty inne niż Sygmum.

IV. Uzyskiwanie dostępu do danych osobowych i ich modyfikacja

1. Każda Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Sygmum ma prawo – w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów – do:

1) uzyskania dostępu do przetwarzanych danych osobowych, w tym otrzymania ich kopii,

2) otrzymania informacji dotyczących:

a) celów przetwarzania danych osobowych,

b) kategorii przetwarzanych danych osobowych,

c) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane,

d) okresu przetwarzania danych osobowych,

e) stosowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania),

3) sprostowania dotyczących jej danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe,

4) uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (z uwzględnieniem celów przetwarzania),

5) usunięcia dotyczących jej danych osobowych jeżeli:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których są przetwarzane przez Sygmum,

b) Osoba, której dane dotyczą cofnie swoją zgodę na ich przetwarzanie, a zgoda była jedyną podstawą prawną przetwarzania danych lub wniesiono skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania danych,

c) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,

6) ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

a) prawidłowość danych jest kwestionowana – wówczas Osoba, której dane dotyczą może żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający Sygmum sprawdzić prawidłowość danych,

b) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale Osoba, której dane dotyczą nie będzie chciała, aby jej dane zostały usunięte,

c) dane nie są już potrzebne Sygmum, ale są potrzebne Osobie, której dane dotyczą do obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione interesy Sygmum są nadrzędne wobec interesów Osoby wskazanych jako podstawy sprzeciwu

7) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji przetwarzania danych w celu:

a) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Sygmum,

b) wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Sygmum, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Osoby, której dane dotyczą,

c) potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

8) otrzymania danych w ustrukturyzowanym formacie, w tym w celu przekazania innemu administratorowi danych oraz żądania przesłania tych danych przez Sygmum na rzecz innego administratora, jeżeli będzie to technicznie możliwe; dotyczy to sytuacji, w której przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany,

9) wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych ze skutkiem na przyszłość wobec przetwarzania tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody; dotyczy to np. danych ze stron internetowych i aplikacji mobilnych przetwarzanych w ramach plików cookies (w tym przypadku należy dokonać zmian w konfiguracji przeglądarki internetowej na zasadach wskazanych w Polityce Plików Cookies stosowanej przez Sygmum, co może jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu lub Mediów Społecznościowych).

10) wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochronny danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Bezpieczeństwo danych i informacji

Sygmum dokłada wszelkich starań, aby wszystkie gromadzone i przetwarzane dane były chronione przy użyciu adekwatnych środków technicznych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem. W szczególności:

1) Serwis odnotowuje próby nieautoryzowanego dostępu i w razie podejrzenia włamania istnieje możliwość szybkiej weryfikacji czy miało miejsce naruszenie zasad bezpieczeństwa,

2) przy świadczeniu Usług drogą elektroniczną Sygmum stosuje szyfrowanie SSL, oraz zapory sieciowe (firewall),

3) dane na serwerach Serwisu podlegają cyklicznej archiwizacji (tzw. backup),

4) dane przechowywane w Serwisie są chronione programem antywirusowym, który skanuje zapisywane dane pod kątem obecności wirusów. Baza sygnatur programu antywirusowego jest regularnie aktualizowana,

5) Sygmum stosuje i kontroluje własne metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa (m.in. szyfrowanie dysków urządzeń, opatrzenie hasłem dostępu do urządzeń, czy aplikacji uczestniczących w przetwarzaniu danych), aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do przetwarzanych danych,
w tym danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z poczty email lub z komunikatorów internetowych przez Sygmum w celu komunikowania się z Osobami. Sygmum zastrzega jednak, iż każda Osoba korzystająca z komunikatorów internetowych, czy poczty email jest zobowiązana do zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa danych oraz informacjami stosowanymi przez podmioty udostępniające wskazane narzędzia komunikacyjne, a także do przestrzegania wynikających z nich postanowień,

6) dostęp do danych osobowych udzielany jest jedynie tym pracownikom i kontrahentom Sygmum, którym jest on niezbędny do przetwarzania ich na potrzeby Sygmum lub w związku ze świadczeniem usług. Podmioty powiązane z Sygmum, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zarządzają danymi zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść odpowiednie konsekwencje prawne.

VI. Okres przechowywania danych osobowych

1. Dane osobowe są przechowywane przez Sygmum przez okres jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celów przetwarzania, w szczególności przez okres trwania umów będących podstawą przetwarzania danych, a także po ich zakończeniu
w następujących celach:

1) dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w związku z wykonywaniem umowy,

2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z przepisów podatkowych
i rachunkowych,

– do czasu przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych, których terminy wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Sygmum przechowuje dane osobowe dla celów marketingowych do czasu wniesienia przez Osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

3. By zapewnić rozliczalność, czyli udowodnić przestrzeganie przepisów odnoszących się do przetwarzania danych osobowych, Sygmum będzie przechowywała dane Osób przez okres, w którym jest zobowiązana do zachowania danych lub dokumentów je zawierających, dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych oraz umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VII. Zmiana postanowień polityki prywatności

Polityka prywatności Sygmum może ulec zmianom. Prawa Osób wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną jednak
w żaden sposób ograniczone bez ich wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane
w Serwisie, a Sygmum będzie o nich również informować w widoczny sposób. Sygmum zachowuje również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności, aby umożliwić Osobom zapoznanie się z nimi.

VIII. Inspektor Ochrony Danych

Wobec braku obowiązku prawnego, Sygmum nie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym, we wszystkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy zwracać się bezpośrednio do Sygmum jako administratora danych osobowych. Dane kontaktowe zostały podane w punkcie IX niniejszego dokumentu.

IX. Dane kontaktowe

1. Siedziba Sygmum znajduje się w Poznaniu przy Placu Władysława Andersa 7 (kod pocztowy: 61-894).

2. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności, należy kontaktować się z Sygmum pod adresem e-mail: info@molleo.de.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.

I. Pliki cookies

1. Czym są pliki „cookies”?

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach Gości Serwisu takich jak komputery, telefony komórkowe i tablety, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia Gościa i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu Gościa oraz własny unikatowy identyfikator.

2. W jakim celu używane są pliki „cookies?

Pliki „cookies” są używane w celu:

1) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji i urządzenia Gościa,

2) optymalizacji korzystania ze strony internetowej,

3) umożliwienia zapisania wyborów Gościa dotyczących języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej, informacji o lokalizacji Gościa, czy rezygnacji z profilowanych reklam,

4) zabezpieczenia stron internetowych, by np. uniemożliwić dostęp osobom nieuprawnionym,

5) tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Gościa ze stron internetowych i tym samym umożliwiających ulepszenie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji,

6) zapewnienia dopracowania i sprawnego działania stron internetowych, w tym badania wydajności stron internetowych.

3. Jakie dokładnie pliki „cookies” są używane i jak można je usunąć?

Stosowane są „cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe.

1) „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu Gościa do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej.

2) „Cookies” stałe przechowywane są na urządzeniu Gościa przez zdefiniowany czas, który określany jest przez parametr zawarty w pliku „cookies” – Gość dysponuje możliwością ich ręcznego usunięcia.

„Cookies” stosowane przez partnerów Sygmum podlegają ich własnej polityce prywatności.

Oprogramowanie wykorzystywane do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym (komputer, telefon komórkowy). Gość może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki internetowej, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu pliku na swoje urządzenie albo zdefiniować czas ich przechowywania. Właściwe informacje o obsłudze plików „cookies” oraz możliwych konfiguracjach dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Poniżej wskazano odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dot. plików „cookies”, w tym sposobów ich usuwania:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/prywatno%C5%9B%C4%87-i-bezpiecze%C5%84stwo-9459eef6-f8d8-4c6b-b3d5-d038e624da57

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Poziom ograniczeń dotyczący stosowania plików „cookies” może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane w Serwisie, aż do zablokowania możliwości jego prawidłowego użytkowania. W przypadku usług udostępnianych w Serwisie przez Sygmum akceptacja „cookies” jest wymagana w celu prawidłowego korzystania z nich przez Gości.

Zdefiniowanie zasad stosowania plików „cookies” w przeglądarce internetowej może również wpłynąć na możliwość korzystania z innych serwisów, wykorzystujących pliki „cookies”. Gość powinien zwrócić szczególną uwagę, czy definiując parametry „cookies” w przeglądarce czyni to globalnie (dla wszystkich serwisów), czy wyłącznie dla serwisu www.molleo.de.

4. Pliki „cookies” a dane osobowe

Co do zasady pliki „cookies” same w sobie nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” w połączeniu z innymi informacjami o Gościu, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności na rzecz Gościa. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

5. Informacje dodatkowe

Sygmum zastrzega, że w ramach Serwisu mogą zostać zamieszczone linki i informacje umożliwiające Gościom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych i serwisów. Sygmum nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę wykorzystywania plików „cookies” i nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że wskazano inaczej. Sugerowane jest, by przed korzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, Goście zapoznali się z zasadami stosowania plików „cookies”, jeżeli takowe zostały stworzone, a w przypadku ich braku skontaktowali się z administratorem danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.